Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur kan man uppnå en grönare och mer evidensbaserad CAP?

En person pratar inför en grupp åhörare på en konferens. Foto.
Åsa Wolgast Broberg från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet berättar hur CAP-processen ser ut på EU-nivå.

Hur vi använder och sköter marken är en nyckelfråga för att adressera såväl klimatförändringen som förlusten av biologisk mångfald. Jordbruket står för stora utsläpp av växthusgaser och intensivt jordbrukande har pekats ut som en av de främsta orsakerna till minskad biodiversitet.

Hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) är utformad har därför stor betydelse för möjligheten att uppnå uppsatta hållbarhetsmål. Jordbruksstödet är den största ekonomiska posten i EU budget och påverkar många lantbrukares ekonomi och agerande. Därför är också CAP en angelägen fråga för forskare och andra samhällsintressenter att samlas kring. Vid årsskiftet trädde en ny CAP-period i kraft, med nya regleringar. Den beslutade politiken har kritiserats, bland annat för att inte ligga i linje med forskningen och inte vara tillräckligt effektiv när det gäller att möta klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald. Även Sverige specifikt har kritiserats för att i sin strategiska plan för jordbruket inte leva upp till EU:s eller de egna målen för klimat och miljö.

Dialog mellan forskare och intressenter

På ett seminarium och en efterföljande workshop före sommaren möttes forskare och intressenter på olika samhällsnivåer (EU, nationellt, regionalt) och över sektorsgränser för att diskutera hur olika aktörer kan arbeta tillsammans för en mer miljöeffektiv och evidensbaserad CAP. Värdar var det strategiska forskningsområdet BECC och samverkansplattformen LU Land. Workshopen arrangerades som ett sidoevent av Landsbygds-och infrastrukturdepartementets EU-konferens om framgångsrikt miljöarbete inom ramen för CAP.

Länkar till eventen:
How can we work together for an environmentally effective CAP strongly underpinned by evidence? Part 1 | (CEC) (lu.se)

How can we work together for an environmentally effective CAP strongly underpinned by evidence? Part 2 | BECC (lu.se)I

Bland deltagarna fanns forskare och representanter från myndigheter på olika samhällsnivåer samt andra intressenter. Vi passade på att ställa några frågor till två av dem.

Två röster om...

Hur man kan uppnå en mer miljö- och kostnadseffektiv och evidensbaserad europeisk jordbrukspolicy (CAP)

Fakta om CAP

En ny reformerad gemensam europeisk jordbrukspolitik (CAP) trädde i kraft i januari 2023. CAP har tio övergripande mål. Dessa är att:

  • garantera lantbrukarna en skälig inkomst
  • öka konkurrenskraften
  • förbättra böndernas ställning i livsmedelskedjan
  • motverka klimatförändringen och klimatanpassa jordbruket
  • vårda miljön
  • bevara landskap och biologisk mångfald
  • stödja generationsskiften
  • bidra till en levande landsbygd
  • skydda folkhälsan och matens kvalitet
  • främja kunskapsöverföring och innovation

I nya CAP 2023-2027 ingår ett antal reformer i syfte att stötta omställningen till ett hållbart jord- och skogsbruk i EU. Till exempel måste alla EU-länders strategiska planer omfatta mer långtgående insatser för miljö och klimat än tidigare, 40 procent av jordbruksbudgeten måste gå till klimatåtgärder samt stödja att 10 procent av EU:s budget ska gå till målen för biologisk mångfald, och minst 25 procent av budgeten för direktstöd ska gå till miljösystem (ettåriga så kallade eco-shemes) som främjar klimat- och miljövänliga jordbruksmetoder.

Den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 (europa.eu)