Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

Vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap finns två forskarutbildningar: en inom miljövetenskap och en inom teoretisk fysik med inriktning mot beräkningsbiologi. Miljövetenskap är det vetenskapliga studiet av mänskligt orsakade miljöproblem, inklusive klimatförändringar. I teoretisk fysik med inriktning mot beräkningsbiologi byggs matematiska modeller och teorier som beskriver den fysiska verkligheten.

Utbildningen som leder till en Fil Dr examen vid Lunds universitet tar normalt fyra år vid studier på heltid, varav cirka ett år ägnas åt kurser och seminarier och tre år åt forskning. Utbildningens mål är att utveckla vetenskaplig kompetens och tvärvetenskaplig forskning mellan institutioner och ämnen inom universitet och samhälle. Forskningsresultaten rapporteras i en avhandling som normalt består av en sammanfattning tillsammans med artiklar som publicerats eller avses att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter. Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation där en examinator utvärderar arbetet. 

Om ämnet miljövetenskap

Inom ämnet miljövetenskap kombineras studier av mänsklig påverkan på naturliga processer med vilka åtgärder och strategier som kan vidtas för att förebygga, förhindra eller motverka miljöproblem och åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling.

Miljövetenskaplig forskning bygger på en grundläggande förståelse för naturliga processer och hur de påverkas av människans aktiviteter och har därför en bred bas i traditionella ämnen som biologi, kemi, fysik, geologi och naturgeografi. Den innefattar även studier om relevanta åtgärder och strategier för att hantera miljöproblem. Detta gör att forskningen bygger på tvärvetenskapliga angreppssätt i samarbete över traditionella ämnesgränser. 

Centrala forskningsfält inom miljövetenskapen är:

  • studiet av kemiska ämnens spridning, omvandling och fördelning i luft, mark och vatten samt vilka effekter dessa får på människor, andra organismer, klimat och ekosystem;
  • studiet av människans påverkan på klimat och ekosystem och vilka konsekvenser detta får för biologisk mångfald och möjligheterna att hållbart nyttja ekosystem för produktion av ekosystemtjänster,
  • studiet av miljö- och klimatkonsekvenser av människans utnyttjande av energi och naturresurser och strategier för långsiktigt hållbar produktion och konsumtion,
  • studiet av strategier, evidensbaserat beslutsfattande, naturbaserade och tekniska lösningar som förhindrar att miljö- och klimatproblem uppstår, eller kan användas för att åtgärda dessa.

Miljövetenskaplig forskning handlar både om grundläggande förståelse för hur miljöproblem uppstår och om att bidra med ett kunskapsunderlag för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Forskningen sker därför ofta i nära samarbete med samhälleliga aktörer.

Om ämnet teoretisk fysik med inriktning mot beräkningsbiologi

Inom den teoretiska fysiken bygger man matematiska modeller och teorier som beskriver den fysiska verkligheten. Med approximationer och förenklingar reduceras ett komplext fenomen så att de väsentliga underliggande mekanismerna och sambanden blir tydliga. För att förfina och förbättra modellerna, studeras ingående deras förutsägelser både analytiskt och numeriskt och jämförs med experimentella observationer.

Biologin och medicinen håller på att utvecklas till kvantitativa vetenskaper, som fysiken och kemin länge varit. En blandning av forskare från olika områden är väsentlig för framgång här. Forskningen innefattar områden som teoretisk fysik, datalogi, kemi eller biologi, men bedrivs här undantagslöst i intimt samarbete med biomedicinska eller biologiska forskargrupper. Bland annat studeras växelverkan mellan gener och proteiner, cell-cell växelverkan, sjukdomsförlopp samt processer i växter.

Kontakt forskarutbildning i miljövetenskap

Studierektor för forskarutbildningen

Tobias Ambjörnsson
E-post: tobias [dot] ambjornsson [at] cec [dot] lu [dot] se (tobias[dot]ambjornsson[at]cec[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 90 81

Tobias är ansvarig för forskarutbildningarna inom miljövetenskap och en inom teoretisk fysik med inriktning mot beräkningsbiologi, och fattar beslut om poäng under doktorandutbildningen. Kontakta Tobias för allmänna frågor kring forskarutbildningen.

Biträdande studierektor för forskarutbildningen

Maria Hansson 
E-post: maria [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se (maria[dot]hansson[at]cec[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 46 28

Maria har ämnesansvar för forskarutbildningen i miljövetenskap. Kontakta Maria för frågor kring den miljövetenskapliga utbildningen.

Forskningsadministratör

Camilla King
E-post: camilla [dot] king [at] cec [dot] lu [dot] se (camilla[dot]king[at]cec[dot]lu[dot]se)
Mobil: +46 70 190 96 62

Kontakta Camilla vid frågor om Ladok-registrering och övrig doktorandadministration.