BECC

Biodiversitet och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat

Kvinna i rapsfält. Foto: Johan Persson.

BECC är en tvärvetenskapligt strategisk forskningsmiljö mellan Lunds och Göteborgs universitet som syftar till att bättre förstå hur markanvändning och ett förändrat klimat påverkar ekosystem och biologisk mångfald. Forskningsfokus är på svenska ekosystem som skog, jordbruk, akvatiska system och subarktiska områden.

Målet med BECC är att bidra till en hållbar utveckling för biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom ökad vetenskaplig kunskap. Genom att sammanföra forskare från flera kompletterande ämnesområden inom naturvetenskap (exempelvis ekologi och naturgeografi), statsvetenskap och ekonomi så kan sambanden mellan klimat-ekosystembiodiversitet studeras på olika skalor. I BECC finns såväl grund- och tillämpad forskning som vetenskaplig värdering av politiska styrmedel och förvaltningsåtgärder.

Tillsammans ger forskarna bättre stöd till beslutsfattare regionalt, nationellt och internationellt med kunskap som kombinerar anpassning till och begränsning av ett förändrat klimat med bevarande av biologisk mångfald och ekosystemens återhämtningsförmåga. Samverkan med svenska myndigheter och organisationer inom exempelvis jord- och skogsbrukssektorerna är därför en viktig del av BECC.

BECCs webbplats – becc.lu.se