Biodiversitet och bevarandevetenskap

Vi i forskargruppen Biodiversitet och bevarandevetenskap vill öka kunskapen om vilka konsekvenserna blir för olika arter när klimat och livsmiljöer förändras.

 

En humla sitter på en gul blomma. Foto.

Effekter på mångfalden

Mänskliga aktiviteter leder till ändrade förutsättningar för såväl människor som växter och djur. Klimatet förändras och det som varit en bra miljö för en population att leva i blir dålig. Istället kan bättre förutsättningar uppstå någon annanstans.

Vi studerar orsakerna till detta och vilka konsekvenser det får. Vad krävs för lyckad migration? Vad krävs för att anpassa sig till den nya livsmiljön? Vi undersöker effekterna på den biologiska mångfalden och olika tjänster i ekosystemet, exempelvis pollinering och kolupptag.

Vi bedriver både grundforskning och tillämpad forskning. För oss är den kombinationen det bästa sättet att förstå hur bland annat modernt jordbruk och skogsbruk påverkar uthålligheten hos populationer och förutsättningarna för olika delar av ekosystemet.

Naturvård och produktion

En viktig del i vår forskning är att förstå hur fördelarna med olika strategier förhåller sig till varandra. På så vis ökar vi förståelsen för hur naturvård på bästa sätt integreras med produktion inom jordbruk och skogsbruk.

Därmed ökar kunskapen om ekosystemet, bevarandemål och möjligheten för populationer att återhämta sig när förutsättningar och livsmiljöer förändras.

 

Böljande jordbrukslandskap på sommaren. Foto.