Jämställdhet och likabehandling

CEC:s lokala arbete för jämställdhet och likabehandling, samt det lokala arbetsmiljöarbetet, bedrivs inom ramen för CEC:s grupp för jämställdhet och likabehandling.

Alla vid CEC ska behandlas lika med avseende på arbetsförhållanden, utvecklingsmöjligheter, lön och dagligt bemötande, oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

CEC verkar mot alla former av diskriminering.

Om du upplever fysiska eller psykosociala problem i arbetet ska du ta upp det med din närmsta chef, administrativ chef eller ditt skyddsombud. Upplever du att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen kan du också kontakta någon av kollegorna i CEC:s grupp för jämställdhet och likabehandling. Du kan också söka stöd utanför CEC genom att kontakta Företagshälsovården på Lunds universitet, eller, om du är doktorand, kontakta Doktorandombudsmannen.

Om Företagshälsovården på lu.se

Om doktoranders rättigheter på ldk.lu.se

Universitetets insatsområden

 1. Diskriminering
 2. Likabehandling*
 3. Rekrytering och befordran
 4. Ledarskap
 5. Löner och anställningsvillkor
 6. Genusperspektiv och intersektionellt perspektiv (handlar om hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle, t ex kön och etnicitet).

* Lunds universitets likabehandlingspolicy för studenter omfattar:

 • informationsspridning
 • rekrytering och mottagning
 • anpassning/tillgänglighet
 • att förebygga och motverka trakasserier samt kränkande särbehandling
 • mångfaldsperspektiv i utbildningen

 

CEC:s grupp för jämställdhet och likabehandling

Sammankallande, representant för ledningsgrupp och lärare
Yann Clough
yann [dot] cloug [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 68 31

Representant för forskare och postdocs
Helena Hansson
helena [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 02 02

Representant för TA-personal
Lina Nikoleris
lina [dot] nikoleris [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 17 82

Skyddsombud
Niklas Boke Olén, ordinarie
niklas [dot] boke_olen [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 89 69

Skyddsombud
Wilhelm May, suppleant
wilhelm [dot] may [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 01 20

Representant för doktorander
Julia Kelly
julia [dot] kelly [at] cec [dot] lu [dot] se

Representant för studenter
Hedda Thomson Ek
hedda_te [at] live [dot] se