Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Strategiskt hållbarhetsarbete i skånska kommuner

I denna förstudie söker vi svar hos strategiska funktioner som i sitt interna förändringsarbete fått erfarenhet av och förståelse för de formella och informella styr- och ledningsprocesser som möjliggör en hållbar utveckling.

Rapsfält i Skåne. Foto.
Rapsfält i Skåne. Foto.

Om projektet

Landets kommuner spelar en viktig roll i vår gemensamma strävan efter en hållbar utveckling. I denna förstudie vill vi synliggöra de skånska kommunernas förutsättningar att axla den rollen. Vi söker svar hos strategiska funktioner som i sitt interna förändringsarbete fått erfarenhet av och förståelse för de formella och informella styr- och ledningsprocesser som möjliggör en hållbar utveckling.

Resultatet utgör en viktig pusselbit för att bättre förstå hur det strategiska förändringsarbetet kan bli en integrerad del av de etablerade, administrativa processerna i en kommun. Först då kan hållbarhet genomsyra den kommunala välfärdsservicen, med år 2030 som en första språngbräda att ta sikte på.

Syfte

Förstudien ska bidra till att öka kunskapen om vilka formella och informella hinder som finns för att integrera hållbarhetsaspekter i kommunala organisationer, i enlighet med regeringsformens första kapitel och de globala hållbarhetsmålen. I förlängningen kan resultatet ge vägledning om hur stöd och styrmedel kan utvecklas på regional och nationell nivå för att ytterligare främja kommunernas hållbara utveckling.

Mål

Projektet har fyra målsättningar:

  1. Förutsättningarna för kommunalt hållbarhetsarbete ska kartläggas genom en enkätstudie som riktar sig till samtliga skånska kommuner.
  2. En pilotstudie av hur intervjuer kan utformas genomförs med utgångspunkt i resultatet av kartläggningen.
  3. En metod ska tas fram för hur förutsättningarna för kommunalt hållbarhetsarbete kan synliggöras kvalitativt med hjälp av enkäter och intervjuer.
  4. Berörda funktioner i samtliga skånska kommuner, inom Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne ska ges möjlighet att delta i dialog kring resultatet.

Metod

I förstudien utvecklas en metod för att synliggöra organisatoriska och strukturella förutsättningar för kommunerna att driva en hållbar utveckling. Resultatet kompletterar befintlig teoretisk kunskap om verktyg och styrmodeller som kommuner använder i sin hållbarhetsstyrning, genom att ge en bild av vad det strategiska förändringsarbetet innebär i praktiken.

Vi fokuserar på strateger, utvecklare, samordnare och liknande funktioner som arbetar med interna förändringsprocesser inom hållbarhetsområdet.

Förstudien består av fyra delar:

  • Kartläggning av skånska kommuners förutsättningar för hållbar utveckling genom enkätstudie som riktar sig strategiska funktioner
  • Testintervjuer inför en tänkt kvalitativ intervjustudie där vi fördjupar oss i frågor som enkätundersökningen synliggjort
  • Metodutveckling
  • Projektrapport och kommunikation av resultatet, med stort fokus på att relevant information kommuniceras till rätt målgrupper, såväl lokalt som regionalt och nationellt.

Kontaktinformation och medverkande

Projektkoordinator:

Johanna Alkan Olsson
E-post: johanna [dot] alkan_olsson [at] cec [dot] lu [dot] se (johanna[dot]alkan_olsson[at]cec[dot]lu[dot]se)

Johanna Alkan Olsson i Lunds universitets forskningsportal

Projektmedarbetare:

Eva Hedenfelt

Strategiskt hållbarhetsarbete

Strategiskt hållbarhetsarbete är arbete som ofta går på tvären i en organisation. Ett strategiskt och systematiskt hållbarhetsarbete kan bidra till att effektivisera och optimera användningen av resurser. Det ökar riskmedvetandet och riskminimeringen samt aktualiserar behovet av nya sätt att lösa problem på över sektorsgränser.

Globala målen. Logotype.
Globala målen. Logotype.

Projektinformation

Projekttid: Projektet pågår till 2024.

Finansiering: Region Skånes Miljövårdsfond och Lunds universitet