Land4biomass

Potential och styrmedel för att mobilisera jordbruksbaserad biomassa för det fossilfria samhället utan konflikt med livsmedelssäkerhet och miljömål

Land4biomass är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt (2019–2022) som fokuserar på potential och hinder för att mobilisera jordbruksbaserad biomassa i Sverige för bioernergi och biobränsle, och motverka klimatförändringar. En stor fokus i projektet är synergier och konflikter mellan ökad uttag av biomassa och produktion av livsmedel, samt skydd av biologisk mångfald och ekosystemfunktioner. Inom Land4biomass samarbetar forskare från CEC, Agrifood, LTH och LUCSUS.