Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

BioInsure

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster som försäkring mot risker av framtida vädervariationer.

Klimatförändringar har ansetts öka potentialen för svenskt jordbruk, genom till exempel längre växtsäsong, nya grödor och högre avkastning. Riskerna i samband med lantbruket ökar dock om vädret (tex daglig nederbörd och temperaturer) blir mer varierande, eftersom det medför tex tätare perioder med torka eller väta, samt att extremväder kan bli mer frekventa och/eller intensiva. Sommartorkan 2018 ledde till stor förlust för svenskt jordbruk. Den belyste behovet av att anpassa jordbruket till de negativa effekterna av extrema väderhändelser, eftersom de markant minskar avkastningen och vinsten.

Ett sätt att anpassa jordbruket till klimatförändringar är bevarande av organiskt kol i marken genom gynnsam markbearbetning. Detta kan inte bara öka åkermarkens motståndskraft mot extrema väderförhållanden utan också mildra klimatförändringen genom att öka lagring av kol i marken.

Vy över jordbrukslandskap och hus. Foto.

Varför är det bra med kol i marken?

Mer kol i marken betyder inte bara mindre i atmosfären, men mängden kol  är också en indikator på jordhälsan. Jord med god kolhalt har mer biologisk mångfald och tenderar därför att ha bättre vattenhållningsförmåga, är näringsrikare och mindre benägen att erodera. På detta sätt kan kolinnehållet i marken ses som en del av gårdens naturliga kapital. Och precis som andra typer av kapital måste det naturliga kapitalet förvaltas och upprätthållas så att dess värde inte minskar.

BioInsure - forskningsprojekt om markens försäkringsvärde

En god jordhälsa med bra kolhalt kan bidra till att jordbruket är bättre anpassat till förändringar i klimatet som torka eller för mycket regn på kort tid.  Med hjälp av observationer av skördar samt variationer i medeltemperatur och nederbörd sedan 1950 talet, kan vi uppskatta hur framtida extremt väder påverkar våra grödor. En god jordhälsa påverkar markens motstånd mot extremt väder, minskar risker med skördebortfall samt reducerar optimal gödselgiva. Detta påverkar lantbrukarens långsiktiga ekonomi och höjer det s.k. naturliga försäkringsvärdet på marken.

Forskningsprojektet VESA, som fokuserar på hur jordbrukets ekosystemtjänster kan värderas, har utvecklat ett webb-baserat verktyg, C-bank, som kan användas av lantbrukare och rådgivare för att värdera ekosystemtjänster (till exempel kollagring) som en del av markens naturliga kapital och genom detta långsiktigt minska behovet av gödning för att optimera skördar. C-bank kommer vidare att utvecklas för att inkludera klimatets påverkan på lantbrukarens ekonomi och visa vilka odlingsmetoder som främjar en god markhälsa.

På sidan för verktyget C-bank kan man även läsa om hur man kan öka mullhalten och därmed även kolinnehållet i sin åkermark.

Forskningsprojektet VESA.
Mer om C-bank, webb-baserat verktyg för värdering av ekosystemtjänster, och om hur du ökar mullhalten och kolinnehållet i din åkermark.

Torr jord i veteåker. Foto.

Finansiär

BioInsure finansieras av forskningsplattformen BECC.
BECC - becc.lu.se