Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

VESA

Värdering av ekosystemtjänster i jordbruket – en väg mot effektivt beslutsfattande

I dagsläget integrerar inte jordbrukare eller andra beslutsfattare värdet av ekosystemtjänster på ett systematiskt sätt i beslutsprocesser som kan stödja utvecklingen mot hållbara mat- och bioenergi system.

Målet med projektet är att visa hur värdet på ekosystemtjänster och naturkapital kan användas för att göra väl grundade beslut, i form av en fallstudie i Skåne, Sverige. Vi kommer att göra verktyg som underlag för beslut om jordbrukspolicy, för att utveckla markanvändning samt integrera värdet av ekosystemtjänster i lantbrukares produktionsbeslut, vilka är nödvändiga för att möta en ökad efterfrågan av jordbruksprodukter samtidigt som de svenska miljömålen ska uppnås.

Projektet bygger på ett ämnesövergripande forskningssamarbete vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) där metoder för kvantifiering och värdering av ekosystemtjänster har utvecklats tillsammans med verktyg för att utvärdera kostnadseffektiviteten för olika odlingsmetoder. För att projektresultateten ska komma olika typer av avnämare till gagn (beslutsfattare på olika nivåer) kommer projektet att utvecklas inom ramarna för en deltagarprocess där ett nära samspel sker mellan forskare och avnämare.

En man framför en traktor på ett fält. Foto.

Projektet använder sig av det skånska jordbruket som ett försöksområde för förstå hur kunskap om ekosystemtjänsternas värde kan kommuniceras och diskuteras och därmed omvandlas i konkreta beslut fattade av enskilda lantbrukare, länsstyrelsen och nationella beslutsorgan.

Stöder miljökvalitetsmålen

Projektets ambition är att det på lång sikt ska stödja miljökvalitetsmålen: ett rikt jordbrukslandskap, ingen övergödning, begränsad klimatpåverkan, grundvatten av god kvalitet, ett rikt växt- och djurliv genom att informera beslutsfattare på olika nivåer i samhället.

På lokal nivå (lantbrukaren) tar vi fram ett webbaserat verktyg (C-bank) för underlag till beslut som kan användas av lantbrukare och rådgivare för att värdera ekosystemtjänster som en del av optimering av markens naturliga kapital (via organiskt kol i marken) och genom detta långsiktigt minska behovet av gödning och växtskyddsämnen samt optimera skörd.

VESA – ett samarbetsprojekt

Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet och består av fem forskare. Hushållningssällskapet som bedriver rådgivning till svenska bönder är också en del av projektet.

VESA är ett treårigt projekt som löper mellan 2014–2016 och finansieras av Naturvårdsverket som en del av verkets specifika fokusområde att underlätta för inkluderandet av ekosystemtjänsternas värde i samhällets beslutsprocesser.

Ecosystemservices webbplats

 

Humla pollinerar blomma. Foto.

Kontakt

Projektkoordinator
Katarina Hedlund

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet
katarina [dot] hedlund [at] biol [dot] lu [dot] se
046-222 37 98