Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljövetenskaplig forskarutbildning

Miljövetenskap är det vetenskapliga studiet av mänskligt orsakade miljöproblem, inklusive klimatförändringar.

Utbildningen som leder till en Fil Dr examen i Miljövetenskap vid Lunds universitet tar normalt fyra år vid studier på heltid, varav cirka ett år ägnas åt kurser och seminarier och tre år åt forskning. Utbildningens mål är att utveckla vetenskaplig kompetens och tvärvetenskaplig forskning mellan institutioner och ämnen inom universitet och samhälle. Forskningsresultaten rapporteras i en avhandling som normalt består av en sammanfattning tillsammans med artiklar som publicerats eller avses att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter. Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation där en examinator utvärderar arbetet. 

Om ämnet miljövetenskap

Inom ämnet miljövetenskap kombineras studier av mänsklig påverkan på naturliga processer med vilka åtgärder och strategier som kan vidtas för att förebygga, förhindra eller motverka miljöproblem och åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling.

Miljövetenskaplig forskning bygger på en grundläggande förståelse för naturliga processer och hur de påverkas av människans aktiviteter och har därför en bred bas i traditionella ämnen som biologi, kemi, fysik, geologi och naturgeografi. Den innefattar även studier om relevanta åtgärder och strategier för att hantera miljöproblem. Detta gör att forskningen bygger på tvärvetenskapliga angreppssätt i samarbete över traditionella ämnesgränser. 

Centrala forskningsfält inom miljövetenskapen är:

  • studiet av kemiska ämnens spridning, omvandling och fördelning i luft, mark och vatten samt vilka effekter dessa får på människor, andra organismer, klimat och ekosystem;
  • studiet av människans påverkan på klimat och ekosystem och vilka konsekvenser detta får för biologisk mångfald och möjligheterna att hållbart nyttja ekosystem för produktion av ekosystemtjänster,
  • studiet av miljö- och klimatkonsekvenser av människans utnyttjande av energi och naturresurser och strategier för långsiktigt hållbar produktion och konsumtion,
  • studiet av strategier, evidensbaserat beslutsfattande, naturbaserade och tekniska lösningar som förhindrar att miljö- och klimatproblem uppstår, eller kan användas för att åtgärda dessa.

Miljövetenskaplig forskning handlar både om grundläggande förståelse för hur miljöproblem uppstår och om att bidra med ett kunskapsunderlag för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Forskningen sker därför ofta i nära samarbete med samhälleliga aktörer.

Kontakt forskarutbildning i miljövetenskap

Professor och studierektor för forskarutbildningen

Natascha Kljun
natascha [dot] kljun [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 4731

Natascha är ansvarig för kurser inom miljövetenskaplig forskarutbildning och fattar beslut om poäng under doktorandutbildningen. Kontakta Natascha för allmänna frågor kring forskarutbildningen.

Universitetslektor och biträdande studierektor

Maria Hansson
maria [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 4628

Maria är delansvarig för kurser inom miljövetenskaplig forskarutbildning och doktorandmöten tillsammans med handledare.

Forskningsadministratör

Ylva van Meeningen
ylva [dot] van_meeningen [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 01 81

Kontakta Ylva vid frågor om Ladok-registrering och övrig doktorand-administration.