Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursanalys: Grundkurs Miljövetenskap, MVEA10 höstterminen 2023

Kursansvarig

Katarina Hedlund
Katarina [dot] Hedlund [at] biol [dot] lu [dot] se (Katarina[dot]Hedlund[at]biol[dot]lu[dot]se)

Statistik

Antal studenter

35

Antal svar

17

Betyg

1 G, 27 VG.

.

Sammanfattning kursutvärderingen

Studenterna har nått mycket bra resultat och 28 av 35 registrerade har avklarat kursen helt, 30 st har klarat delbetyget för övningar. De har nått målen väl med 1 G och 27 VG, dock har 5 st fortfarande inte klarat alla delar och en har tagit studieuppehåll.  

Inom kursen har vi gjort  

  • En övergripande kursutvärdering med de gemensamma frågor som görs inom CECs kurser, se pdf, förmedlas via Canvas till studenterna 
  • En självvärdering av arbetet i grupp, i samband med PBL arbetet, se pdf, förmedlas via Canvas till studenterna 
  • Fyra muntliga reflektioner över lärande processen som en del i PBL undervisningen, detta rapporteras från lärarna till huvudläraren som meddelar studenter under kursen och tar upp eventuella problem. 

Från kursvärderingen som gjordes för hela kursen så är över lag studenterna mycket nöjda med kursen och de tycker att kursen är relevant för deras utbildning. De tyckte att de hade tillräckligt med tid för att hinna med uppgifterna i kursen och bedömde inte att arbetsbelastningen var för hög. Totalt sett hade använt mellan 20-40 timmar per vecka för arbetet på kursen. Lärarnas pedagogiska insatser bedömdes mycket goda. Återkoppling på deras arbeten har uppskattats. Sjutton studenter fyllde i utvärderingen, detta är en lägre andel än vanligt och något vi måste jobba vidare med.  

Vid de muntliga utvärderingarna i basgruppsarbetet så kommenterades att återkopplingen var viktigt, samt att hjälpen i grupperna från handledare varierade något. I utvärdering om basgruppsarbete så säger de flesta av studenterna att basgruppsarbete alltid har kopplat nya kunskaper till förståelse, och att de ofta kopplat ny kunskap till tidigare förståelse. 

Kommentarer från lärarna om kursen

Campusundervisning fullt ut gjorde att studenterna fick en positiv start på kursen. Vi har gjort om en övning i intervju och enkätteknik för andra gånegn samt lagt den under första temaperioden vid starten av kursen. Detta bidrog till att studenterna i grupperna lärde känna varandra snabbare och kunde lättare komma in i basgruppsarbetet.  

Vi hade 2023 mer kommunikation och avstämnings med alla grupphandledare vilket gjorde att alla studenter nådde ett fantastiskt bra resultat, dock var de färre på kursen vilket också påverkar hur mycket hjälp de kan få. Alla handledare i grupperna gjorde ett fantastisk fint arbete med återkoppling till sina grupper.  

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen 

Under 2023 så hade vi campusbaserad undervisning, men vi genomförde teamsgrupper för alla inom kurser så att studenterna kunde kommunicera digitalt med varandra och sina lärare om det behövdes. Detta medför en mer jämlik behandling i grupper då annars studenterna gärna använder även messenger, sms grupper eller andra chat funktioner där inte alla studenter är med. Här skedde en stor del av kommunikationen och blev en plattform där de kunde spara filer och annan information. Detta medförde en bättre kvalité på rapporter och det gick att se att de delade underlag och fakta mer än de gjort tidigare. I övrigt har inga större förändringar genomförts sedan 2022.  

Förslag till förändringar till nästa kurs 

Med mer hjälp och tid till återkoppling så fick studenterna bra möjligheter till att nå alla kursmålen, men vi ser från utvärderingen att det går att lägga in lite mer arbete i vissa delar av kursen, så att de får lite bredare bas i miljövetenskaplig teori. Idag görs en inlämning av grundläggande begrepp, här har vi diskuterat att göra den som en ”dugga”. 

Med en omläggning till 2 timmarspass för föreläsningar (kommande CIG lokalisering) så kan vi lägga in 2x2 timmar på varje tema i stället för 3 timmar som det är idag, vilket kan ge en större bredd på föreläsningarna under kursen. En del studenter har även önskat fler föreläsningar.  

Vi har diskuterat att lägga in kamratgranskning av preliminära rapporter samt ett examinationsmoment att även skriftligt reflektera över vad de lärt sig i varje rapportinlämning, och hur avgränsningar, urval, insamlingsmetodik och analyser påverkar de resultat de har fått fram i relation till syfte och frågeställningar. Vi gör detta muntligt men kan vara ett betygskriterium tillsammans med de som finns redan. 

/Kursansvarig Katarina Hedlund