MULTAGRI

Förvaltning av multifunktionella landskap för en hållbar jordbrukssektor

 

MULTAGRI:s logotyp.

 

MULTAGRI (aktivt 2014–2016) undersöker hur en landskapsanpassad förvaltning och skötsel av jordbruket kan främja landsbygdsutvecklingen genom att utnyttja landskapet, den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster de bidrar med så att de gynnar såväl livsmedelsproduktionen i sig som samhället i stort.

MULTAGRI är ett tvärvetenskapligt projekt som arbetar med en kombination av empiriskt fältarbete, syntesstudier, ekologisk-ekonomisk modellering och analyser av förvaltning och politiska styrmedel på regional nivå. Forskarna inom MULTAGRI kommer från en mängd olika områden, som ekologi, ekonomi, agronomi och samhällsvetenskap. För att säkerställa relevanta frågeställningar och effektiv spridning av resultaten deltar viktiga intressenter från olika samhällsgrupper aktivt under hela projektet. På så sätt kommer MULTAGRI att bidra till utvecklingen av EU:s jordbrukspolitiska styrmedel och för att främja multifunktionella jordbrukslandskap och landsbygdsutveckling.

MULTAGRI är ett EU-projekt inom RURAGRI, ett ERA-Net inom EU:s sjunde ramprogram (FP7). Projektet är ett samarbete som involverar sju partners från fem europeiska länder.

Om MULTAGRI på vår engelska webbplats