Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursanalys: Miljö- och hälsoskydd, metodik och praktik (MVEN22) vårterminen 2023

Kursansvarig

Andrea Hjärne
andrea [dot] hjarne [at] cec [dot] lu [dot] se (andrea[dot]hjarne[at]cec[dot]lu[dot]se)

Antal studenter

14

Antal svar

 7

Betyg

Kursen ger endast G

Sammanfattning av kursvärderingen

Endast hälften av studenterna svarade på utvärderingen. 

Över lag var kursbetyget något lägre än de föregående år (från 4,8 till 4,1) med två studenter som endast satte medel/bra (3) på "nöjdhet med kursen" (4,1).

Alla svarande satte betyg 5 (utmärkt) eller 4 (mycket bra) på "praktiken, på att kursen känns relevant för utbildningen och på att kursen har förbättrat förmågan att kommunicera"

I övrigt var svaren övervägande bra (3-5) eller visade på stora variationer mellan studenterna, särskilt i fråga om "arbetsbelastning" (alla siffror från 1 till 5, med medelvärde 3,0), och "antal timmar studenten lagt per vecka från kursen" (en person 0-10 tim/vecka, två personer vardera 20-30 eller 30-40 tim/vecka   och en person mer än 40 timmar per vecka). Svaren varierade också starkt i fråga om studenterna "haft klart för sig vad som krävts under kursen" (svaren varierade mellan 2-5 och medel var 3,6) och om de anser att "läraren har inspirerat och motiverat studenten till att göra sitt bästa" (2-5 med medelvärde 4,1). Övriga medelvärden var "Kursens mål enligt kursplanen har uppnåtts väl(4,1), "Jag har fått bra feedback på mina prestationer och fått hjälp med att förstå svåra moment" (4,1), "Jag har blivit jämställt och jämlikt behandlad på kursen" (4,9), "Jag har haft tillräckligt med tid för att kunna bearbeta den inhämtade kunskapen" (4,0), "kursen handlar främst om att kunna en massa fakta utantill" (2,4), "Examinationen krävde verklig förståelse för kursinnehållet(4,3), "lärde mig mycket om inspektörsjobbet av hemtentan(3,7) och "Kursen har utvecklat min förmåga att arbeta i grupp(3,7).

Mycket bra är att studenterna anser att kursen har gjort dem "bättre på att analysera och lösa problem(4,1) "och bättre på att analysera och lösa de problem som en inspektör kan råka ut för(4,4). "Studenterna känner sig efter kursen säkrare på hur man ska sköta ett arbete som miljöinspektör" (4,4).

Kritik framfördes bland annat om otillräcklig information inför uppgiften att skriva föreläggande.

Lärarlagets kommentarer

Vad gäller föreläggandeuppgiften finns information om förelägganden i kurslitteraturen, både i kursbok och i Miljösamverkanstexten. Studenterna rekommenderades att läsa relevant kapitel innan föreläsningen och fick förutom föreläsning och en checklista även tips om websidor och att det i övningsuppgifterna fanns förelägganden och andra beslut att titta på med. Dessutom genom peer-review av ett första utkast möjlighet att ge varandra stöd. Samtidigt har en miljöförvaltning gett återkoppling om att studenterna behöver träna mer på skrivande, och att vi bör ta med vägledning om myndigheternas skrivregler. Hur uppgiften ska utvecklas och förbättras får därför övervägas särskilt.

Förslag framfördes om att ha med något om att ta mark- eller vattenprover och att ha en föreläsning om vad som ingår i arbetet som miljö- och hälsoskyddsinspektör mer än själva tillsynen. Provtagning nämndes dock under föreläsningen om miljöbrott och ingår i kursen Miljöskydd. Inspektörsarbetet beskrivs både i läroboken och Miljösamverkanstexten. Däremot är det en bra idé att introducera inspektörsyrket ännu lite bredare och få med detta i den inledande föreläsningen.

Synpunkt framfördes på att föreläsningen om Metaller inte tillförde inte kursens läromål något. 

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Passet om bemötande och samtalsmetodik med rollspel fungerade mycket bättre detta år än det förra när ämnet introducerades i kursen för första gången – förberedelserna fungerade, särskilt att studenterna fick en minneslapp, men kan utvecklas bättre. Det vore exempelvis bra om det fanns några filmer med situationer att titta på och diskutera efter föreläsningen.

Särskilt fokus lades på förelägganden och tiden för detta arbete utökades, för att ge bakgrund till vad de ska skriva kopplades övningen till de fall de arbetat med i grupparbetet. Övningen behöver utvecklas ytterligare för att möta behoven och utmaningarna.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Fortsätt att utveckla och förtydliga avsnitten om inspektörsrollen och skriftlig kommunikation (informationsskrivelse med efterföljande föreläggande). Föreläsningen Metaller har flyttats till kursen Miljöskydd.

Praktikplatser har framfört önskemål om att ändra utvärderingsblanketten något, vilket ska ses över.

Övriga lärare på kursen

Emilia Thorup, Institutionen för psykologi , Staffan Skerfving, Gregor Holmgren samt gästföreläsare från miljöförvaltningar och rättsdatabasleverantörer