Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursanalys: Miljöpolitik och förvaltning MVEB15, vårterminen 2022

Kursansvarig

Åsa Knaggård
asa [dot] knaggard [at] svet [dot] lu [dot] se (asa[dot]knaggard[at]svet[dot]lu[dot]se)


Statistik

Antal studenter: 13
Antal svar: 11
Betyg: 3,8 (medel på frågan om jag är nöjd med kursen)

Sammanfattning av kursvärderingen

Elva av tretton studenter svarade på utvärderingen. De flesta studenter var överlag nöjda med kursen, som i stora delar genomfördes online. Kursen fick i snitt betyget 3,8, men med en stor spridning (en student satte betyg 2 och tre betyg 5). Studenterna upplevde att kursen i huvudsak var relevant för deras utbildning (medel 3,9) och att kursens mål uppnåddes (medel 4,2). Studenterna hade velat ha en tydligare bild av vad som krävdes av dem på kursen (medel 3,5). I viss utsträckning har de upplevt att lärarna har inspirerat dem att göra sitt bästa (medel 3,4) och att de fått stöd, hjälp och tillräcklig återkoppling (medel 3,5). Det finns en viss variation i om de anser sig blivit jämställt behandlade på kursen (medel 4,5 med två studenter som satte betyg 3 och två betyg 4). Vi har inte fått några indikationer vad detta kan bero på.

Studenterna svarar att arbetsbelastningen har varit relativt låg (medel 2,0 på fråga om belastningen varit för hög). Det är stor spridning i hur mycket studenterna anger att de har arbetat med kursen – mellan 10 och 40 timmar per vecka (tre studenter svarar 10-20 timmar och en 30-40 timmar). Studenterna var i huvudsak nöjda med anpassningarna till online-undervisning (medel 4,2).

Lärarlagets kommentarer

Kursen har gått under lång tid och får oftast ett högre betyg. Det verkar som att många i år var oinspirerade och inte tyckte att innehållet i kursen var intressant. Flera studenter lade inte ned tillräcklig tid för bearbetning av litteraturen och skaffade inte heller all kurslitteratur (vilket uppdagades på det avslutande oppositionsseminariet). I fritextsvaren framkom också att någon student upplevde att flera åkte snålskjuts på andras insatser under grupparbeten.

Bidragande till det relativa missnöjet och ointresset var säkert att kursen i stora delar gick online. När väl undervisning på campus var möjlig, fortsatte kursen online då läraren befann sig på annan ort (som planerat). Att kursen gick online innebar att det var svårt att känna av stämningen i klassrummet. Det gjorde det svårare att entusiasmera studenterna inför ämnet och att kontrollera olika studenters bidrag till grupparbeten. En ännu viktigare faktor var att kursansvarig lärare fick Covid-19 och var dålig under stora delar av kursen. Det ledde till att moment fick flyttas runt med kort varsel. Studenterna var mycket förstående och vänliga. Lärarlagets bedömning är dock att delar av problemen kan härröras till att kursansvarig inte orkade ta en lika aktiv roll som vanligt i kursen.

Utvärderingen visar hur viktigt det är att studenterna är intresserade, då de annars inte läser litteraturen och därmed inte förstår vad som efterfrågas på hemtentan. Då kursen tidigare har fått mycket bättre utvärderingar, bedömer inte lärarlaget att kurslitteraturen eller upplägget behöver ändras.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Inga förändringar gjordes till årets kurs.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Delar av lärarlaget kommer att bytas, då tjänsterna tar slut.

Övriga lärare på kursen

Karl Holmberg, Elias Isaksson och Maja Tejre (alla vid Statsvetenskapliga institutionen)