The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Johanna Alkan Olsson outdoors. Photo.

Johanna Alkan Olsson

Social environmental scientist

Johanna Alkan Olsson outdoors. Photo.

Klimatanpassning av bostäder och bostadsområden : resultat från ett samarbetsprojekt mellan CEC och Riksbyggen

Author

 • Victoria Sjöstedt
 • Johanna Alkan Olsson
 • Markku Rummukainen
 • Karolina Brick
 • Charlotta Szczepanowski
 • Alexandra Skopal
 • Elin Sandell
 • Henric Lindau
 • Erik Johansson
 • Daniel Nordstrom
 • Johanna Nordvall

Summary, in Swedish

Denna rapport är en sammanställning av kunskap som genererats inom ramen för ett samarbetsprojekt mellan Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) vid Lunds
universitet och Riksbyggen om klimatanpassning av bostäder och bostadsområden i
Sverige. Samarbetsprojektet byggde på utveckling och handledning av fem stycken
masteruppsatser vid Tillämpad klimatstrategi-programmet vid Lunds universitet,
mellan november 2014 och juni 2015. De deltagande studenterna utvecklade sina
uppsatser i dialog med Riksbyggen, och ett flertal av studenterna använde Riksbyggens
bostadsbestånd som konkreta fallstudier. I denna rapport diskuteras de resultat
som framkommit i masteruppsatserna, med fokus på klimatrelaterad riskkartering,
metoder för klimatanpassningsåtgärder, kunskapsunderlag, samt samverkan och
deltagande. Syntesrapporten levererar inspirationsmaterial för Riksbyggens vidare
arbete med klimatanpassning av bostadsrättsföreningar. Förslag på sätt att hantera klimatanpassningsproblematik i bostadssektorn läggs fram, vilka inkluderar utökad klimatrelaterad riskkartering, skräddarsydda åtgärdspaket, intern och extern
kommunikation av klimatrelaterade risker och anpassningsåtgärder, samt nya samarbetskonstellationer. Samarbetet mellan CEC och Riksbyggen tog tillvara på den
potential som finns i studentarbeten och skapade länkar mellan utbildning, forskning
och näringsliv. I rapporten förs en diskussion kring sätt att vidareutveckla denna
samarbetsmodell för att förnya och verka kvalitetshöjande för grundutbildningen.
Rapporten identifierar även relevanta teman för nya masterprojekt, samt konkreta
forskningsbehov kring kunskapsöverföring mellan aktörer och nivåer; samarbete
mellan boende, fastighetsägare, myndigheter, konsulter och försäkringsbolag kring
riskkartering och anpassningsåtgärder; kommunikationsinsatser för ökad acceptans för
anpassningsåtgärder; samt juridiska och ekonomiska incitamentsstrukturer. Dessa är
viktiga områden att adressera i framtida forskningsinsatser för att stödja implementering
av utökad klimatrelaterad riskkartering och anpassningsåtgärder i bostadssektorn.

Department/s

 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • MERGE: ModElling the Regional and Global Earth system

Publishing year

2016

Language

Swedish

Publication/Series

CEC Syntes

Issue

3

Document type

Report

Publisher

Centre for Environmental and Climate Research (CEC), Lund University

Topic

 • Environmental Sciences
 • Climate Research

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-981577-8-9