The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Johanna Alkan Olsson outdoors. Photo.

Johanna Alkan Olsson

Social environmental scientist

Johanna Alkan Olsson outdoors. Photo.

Lunds kommuns klimatpolitiska råd : Rapport 2020

Author

 • Lena Neij
 • Roger Hildingsson
 • Johanna Alkan Olsson
 • Lena Winslott Hiselius
 • Markku Rummukainen
 • Fredrik N G Andersson
 • Anna Peterson
 • Catharina Sternudd

Summary, in Swedish

Lunds kommuns klimatpolitiska råd bildades hösten 2018 med uppdrag att utvärdera hur Lunds kommuns samlade politik är förenlig med de klimatmål som
antagits av kommunfullmäktige. Rådet, som består av forskare från Lunds universitet (LU) och SLU Alnarp, har sammantaget en bred tvär- och mångvetenskaplig kompetens och en gedigen erfarenhet av samverkan med samhället. Samarbetet mellan Lunds kommun och akademin har sedan länge
stimulerat utvecklingen i Lund och utgör en viktig källa till nytänkande och problemlösning.

Rådet uppskattar förtroendet att utvärdera kommunens klimatarbete, men uttrycker samtidigt en ödmjukhet inför komplexiteten i detta arbete. Rådets ambition är att sträva efter att vara kritiskt granskande, men också konstruktivt och lösningsorienterat för att kunna bidra till utvecklingen av det lokala klimatarbetet.

Lunds kommuns klimatpolitiska råd presenterar årligen en rapport i vilken Rådet granskar Lunds kommuns samlade klimatpolitik. Detta är Rådets andra rapport och granskningen utgår ifrån de mål som antagits i LundaEko II under rubrikerna Minsta möjliga klimatpåverkan och Klimatanpassning. I rapporten utvärderar Rådet i vilken utsträckning kommunens arbete är tillräckligt för att nå etappmålen för 2020. Rådet identifierar även utmaningar och rekommendationer för arbetet med att nå de övergripande målen för 2030 och 2050. I årets rapport har Rådet valt att även mer ingående rikta fokus på transportsektorns klimatpåverkan.

Rådet har i sin granskning utgått från tillgängliga planer, dokument, redovisningar och data. Detta material har kompletterats med samtal och intervjuer med ansvariga tjänstemän samt möten med andra intressenter, såsom Ungdomspolitiken och Klimatalliansen i Lund.

Department/s

 • The International Institute for Industrial Environmental Economics
 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • Transport and Roads
 • MERGE: ModElling the Regional and Global Earth system
 • Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
 • Department of Political Science
 • Department of Economics
 • Department of Architecture and Built Environment

Publishing year

2020-03-31

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Lunds kommun

Topic

 • Earth and Related Environmental Sciences

Status

Published