The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Johanna Alkan Olsson outdoors. Photo.

Johanna Alkan Olsson

Social environmental scientist

Johanna Alkan Olsson outdoors. Photo.

Migrantarbetare inom jordbruket – arbetsmiljö och arbetsvillkor

Author

 • Måns Svensson
 • Anders Wigerfelt
 • Rustamjon Urinboyev
 • Ulla Nilsson
 • Margareta Littorin
 • Peter Lundqvist
 • Birgitta Nyström
 • Annamaria Westregård
 • Mats Bohgard
 • Johanna Alkan Olsson
 • Maria Albin

Summary, in Swedish

I såväl media som inom myndigheter och organisationer har det under de senaste åren i allt högre grad uppmärksammats att migrerande arbetskraft inom jordbruket/den gröna näringen eventuellt används på ett sätt som kan strida mot arbetsrättsliga och sociala regleringar.Avsikten med föreliggande studie är framförallt att sammanställa den forskning som finns avseende olika arbetslivs- och arbetsmiljöaspekter på migrantarbete inom den gröna näringen med fokus på säsongsarbete. Relevant forskning på området har sökts i olika databaser; och av en uppföljning av referenslistor i artiklar och böcker. På grund av den flerdimensionella problematiken kring migrantarbetet inom den gröna sektorn har en mångdisciplinär forskargrupp satts samman för studien. Redan på ett tidigt stadium stod det emellertid klart att det inte existerar någon mer omfattande svensk forskning på området vilket innebär att mycket av de resonemang som förs i den här skriften vilar på internationella erfarenheter.Det finns god grund i den internationella forskningen och genom intervjuer med representanter för svenska organisationer och myndigheter att anta att många migrantarbetare inom den gröna näringen i Sverige lever och arbetar under oacceptabla förhållanden - bortom rättslig kontroll och insyn. Det handlar bland annat om undermåliga bostäder och bristande hygien, ökad olycksrisk, exponering för hälsovådliga kemikalier, ergonomiska problem, risk för hot och våld, diskriminering, trakasserier, brist på stöd från samhället såsom sjukvård och rättshjälp, långa arbetstider och låg lön.Det faktum att problematiken potentiellt är svårartad gör att kunskapsbristen i Sverige blir särskilt allvarlig – ny och fördjupad forskning behövs. Dessutom torde behovet av insatser från myndigheter och organisationer vara stort.

Department/s

 • EpiHealth: Epidemiology for Health
 • Centre for Work, Technology and Social Change (WTS)
 • Centre for Work Environment and Leadership
 • Department of Sociology of Law
 • Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University
 • Department of Law
 • Lund University Centre for Business Law (Swedish abbr: ACLU)
 • Department of Business Law
 • Ergonomics and Aerosol Technology
 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)

Publishing year

2015

Language

Swedish

Publication/Series

Arbetsliv i omvandling

Volume

1

Document type

Book

Publisher

Lund University (Media-Tryck)

Topic

 • Other Medical Sciences not elsewhere specified
 • Other Agricultural Sciences
 • Law
 • Sociology

Keywords

 • pesticides
 • health
 • human rights
 • agricultural laborers
 • foreign workers
 • seasonal labor
 • agriculture
 • work environment
 • lantarbetare
 • jordbruk
 • säsongsarbete
 • utländsk arbetskraft
 • gästarbetare
 • arbetsmiljö

Status

Published

Project

 • Lund Human Rights Research Hub

Research group

 • Lund University Centre for Business Law (Swedish abbr: ACLU)

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1404-8426
 • ISBN: 9789187521034