Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursanalys: Livsmedelssäkerhet MVEN21, höstterminen 2022

Kursansvarig

Åsa Håkansson
asa [dot] hakansson [at] food [dot] lth [dot] se (asa[dot]hakansson[at]food[dot]lth[dot]se)

Statistik

Antal studenter

10

Antal svar

7

Betyg

(antal G, VG): 5 st G, 5 st VG

Sammanfattning av kursvärderingen

(Medelvärden avser en femgradig skala)

Liksom tidigare år så var majoriteten av studenterna mycket nöjda med kursen (medelvärde 4,7) och de ansåg att kursen var relevant för deras utbildning (medelvärde 5,0). Denna fråga erhöll ett högre värde i år än i fjol. Vad beträffar kursens mål såsom de beskrivs i kursplanen, så har de uppnåtts väl under kursens gång (medelvärde 4,6), och på frågan om studenterna haft klart för sig vad som krävts av dem erhåller kursen medelvärdet 4,1. Även i år anser studenterna att lärarna har inspirerat och motiverat dem (medelvärde 4,9), att de fått bra feedback på sina prestationer och hjälp med att förstå svåra moment (medelvärde 4,3), samt att de har blivit jämlikt och jämställt behandlade på kursen (medelvärde 5,0). Detta år upplevde studenterna en något lägre arbetsbelastning i jämförelse med fjolårets kurs (medelvärde 2,4 på påståendet ”Arbetsbelastningen har varit alltför stor på denna kurs”, jämfört med 2,8 HT2021), men färre studenter än i fjol ansåg att de har haft tillräckligt med tid för att bearbeta den inhämtade kunskapen (medelvärde 4,0 jämfört med 4,4 HT2021). Hur många timmar som studenterna ägnat åt studierna varierar enligt följande: 0-10 timmar/vecka (1 svar), 10-20 timmar/vecka (1 svar), 20-30 timmar/vecka (2 svar), 30-40 timmar/vecka (3 svar) och mer än 40 timmar/vecka (0 svar). I år ansåg färre studenter att kursen baseras på utantill kunskap och medelvärdet sjönk till 2,1 från 2,8 HT21, men deras uppfattning om att examinationen krävde verklig förståelse för kursens innehåll sänktes från till 4,4 till 4,0. Kursen har i övrigt getts i stort sett samma medelvärde i år, med avseende på om den medfört att studenterna förbättrat sin förmåga att kommunicera muntligt/skriftligt (3,9), om den utvecklat förmågan att arbeta i grupp (3,7) och om den förbättrat förmågan att analysera och lösa problem (3,9).

Lärarlagets kommentarer

Årets kurs hade 10 studenter, vilket är fler än i fjol.

Detta år fick studenterna återigen möjlighet att genomföra sin praktik – vilket är ett mycket värdefullt och uppskattat moment på kursen.

Eftersom studenterna även under HT21 uppskattade kombinationen av ett simulerat och ett reellt praktikfall, så fick studenterna också i år skriva om båda. Detta koncept kommer vi fortsätta med nästa år, då det simulerade praktikfallet kompletterar en ibland mindre informativ praktikdag. Under sin praktikdag så följer studenterna med en livsmedelsinspektör ut i verksamheten och av naturliga skäl är dessa tillsynsbesök av olika karaktär, vilket medför variation i studenternas upplevelser. Denna variation kan på ett fullgott sätt göras heltäckande via det simulerade praktikfallet.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Då studenterna ges olika förutsättningar för sin skriftliga rapport i samband med den variation som förekommer under praktiken, så har den skriftliga praktikuppgiften även under HT22 kompletterats med det kontrollerade, simulerade praktikfallet. Detta har medfört att samtliga studenter har motsvarande information att basera sin rapport på. Inför kursen HT22 skedde även ett byte av en extern lärare, då en av de tidigare lärarna gått i pension. Den nya läraren är också extern och verksam som livsmedelsinspektör, vilket är ett viktigt inslag i kursen och möjliggör verklighetsförankring i undervisningen. Baserat på muntlig kommunikation med studenterna samt på utfall i CEQ, så blev den nya läraren mycket uppskattad i kursen och kommer därför delta även under HT23.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Inte heller detta år fick lärarlaget så många förslag till förbättringar inför kommande kurs. I fritextsvaren angavs något förslag till schemaändringar, samt önskade någon student lite mer tid inför den muntliga tentamen. Detta ska lärarlaget ta i beaktande och försöka uppfylla inför HT2023.

Övriga lärare på kursen

Samtliga lärares insats på kursen har uppskattas av studenterna.