Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

CEC synteser och rapporter

CEC syntesrapporter och CEC rapporter

CEC synteser är en serie syntesrapporter som samordnas från Centrum för miljö- och klimatforskning. I synteserna kombineras information från olika källor, såväl resultat från den egna forskningen som från ett representativt urval av den tillgängliga vetenskapliga litteraturen. Syftet är att belysa en specifik frågeställning ur ett brett perspektiv, och förmedla en helhetsbild som inkluderar robusta rön och väsentliga osäkerheter.

Blue Carbon and Ecosystembased Adaptation: Mapping of Arenas (2016)

CEC-rapporten \"Blue Carbon and Ecosystem Based Adaptation\"
Författare: Göransson, T 2016

Nyckelord: ekosystembaserad klimatanpassning, Blue Carbon, FNs klimatkonvention, UNFCCC, internationell klimatpolitik

ISBN: 978-91-981577-7-2

Om rapporten: Ekosystembaserad klimatanpassning (EbA), det vill säga åtgärder som använder sig av ekosystemtjänster och biodiversitet för att stärka människans förmåga att anpassa sig till klimatförändringar, och kolinlagring i kustnära ekosystem, så kallat ”Blue Carbon” är två ämnen som diskuteras inom ramarna för FNs klimatkonvention UNFCCC. Den här rapporten karlägger arenor där dessa två frågor formuleras, kontextualiseras och diskuteras. 

Ladda ner högupplöst pdf (20 MB)

Ladda ner lågupplöst pdf (10 MB)


Klimatsäkrat Skåne (2015)

Rapporten Klimatsäkrat Skåne

Författare: Hall, M, Lund, E & Rummukainen, M (red) 2015

Nyckelord: klimat, klimatförändring, anpassning, utsläppsminskning, hållbar utveckling, scenario

ISBN: 978-91-981577-4-1

Om rapporten: Rapporten ”Klimatsäkrat Skåne” är en tvärvetenskaplig genomgång, syntes och analys av kunskapsläget om möjligheter och utmaningar som Skåne står inför med de pågående och successivt fortsatta klimatförändringarna under 2000-talet.

Rapporten diskuterar hur Skåne kan eftersträva att uppfylla sina klimat-, miljö- och utvecklingsmål. Utgångspunkt är två olika framtidsscenarier: en tvågradersvärld och en fyragradersvärld. Omvärldens vägval och utveckling, samt vilka tekniska möjligheter som kommer att finnas tillgängliga för att möta utmaningarna påverkar Skånes förutsättningar.

Här kan du hitta mer information om lanseringseventet för rapporten.

Ladda ner högupplöst pdf (11,5 MB)

Ladda ner lågupplöst pdf (6,5 MB)


Biologisk mångfald i urbana miljöer – Förutsättningar, fördelar och förvaltning (2014)

CEC syntes 02: Biologisk mångfald i urbana miljöer - förutsättningar, fördelar och förvaltning
Författare: Anna S. Persson, Henrik G. Smith

Nyckelord: biologisk mångfald, ekosystemtjänster, förtätning, stadsbyggnad, urbana grönområden

ISBN: 978-91-981577-2-7

Om rapporten: Rapporten har skrivits på uppdrag av Utmaning hållbart Lund, ett samarbete mellan Lunds universitet och Lunds kommun, och är en del i arbetet för hållbar stadsutveckling i Lund. Rapporten sammanfattar och förklarar teorier och kända samband mellan biologisk mångfald och de, ofta mycket speciella, ”gröna” livsmiljöer som urbana områden innehåller. Målet med rapporten är att a) bidra till förståelse kring hur ekologiska teorier kan användas för att bättre införliva frågor om biologisk mångfald i stadsplanering, samt b) att förbättra långsiktigheten (hållbarheten) i planering och åtgärder för urban biologisk mångfald. Några konkreta exempel på hur teorierna kan omsättas i åtgärder lämpliga för en stad som Lund presenteras.

Ladda ner pdf (högupplöst 7,8 MB)

Ladda ner pdf (lågupplöst 1,6 MB)


Climate Services - Mapping of Providers and Purveyors in the Netherlands and Sweden (2014)

Rapporten Climate Services
Författare: Terese Göransson, Markku Rummukainen

Nyckelord: klimattjänster, climate services, klimatinformation, klimatdata, Nederländerna, Sverige

ISBN: 978-91-981577-3-4

Om rapporten: Den här rapporten är resultatet av ett samarbete mellan Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet, och Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, KNMI i Nederländerna. Projektets övergripande mål var att genomföra en initial kartläggning av tillhandahållare och leverantörer av klimattjänster i Sverige och i Nederländerna. Genom att svara på den enkätunderssökning som genomfördes inom ramarna för projektet och/eller genom att delta i intervjuer deltog totalt 64 organisationer i studien. Rapporten presenterar resultatet av kartläggningen – vilka klimattjänster som tillhandahålls, hur tjänsterna har tagits fram och hur de kommer användarna tillgodo, samt hur begreppet klimattjänster används. Rapporten beskriver även skillnader och likheter mellan Sverige och Nederländerna med avseende på tillhandahållandet av klimattjänster. Eventuella luckor i utbudet samt tänkbara möjligheter för att stärka tillhandahållandet av klimattjänster diskuteras.

Ladda ner pdf (högupplöst 11 MB)


Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet (2013)

CEC syntes 01: Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet
Författare: Dänhardt m fl. 2013.

Nyckelord: ekosystemtjänster, jordbruk, jordbrukslandskap, styrmedel, värdering

ISBN: 978-91-981577-0-3

Om rapporten: Jordbrukslandskapet tillhandahåller ekosystemtjänster som utgör förutsättningen för en uthållig jordbruksproduktion och är till nytta för samhället i stort. Bakom dessa finns ekologiska processer som beror av samspel mellan en mångfald av organismer. Skånes jordbruk har genomgått betydande förändringar som förändrat landskapet och livsmiljön för många av dessa. Rapporten visar också att ekosystemtjänster inte enkelt går att ersätta med teknologiska lösningar, och att förvaltningen av dessa tjänster kräver såväl en förståelse för sambanden mellan jordbruk, landskap och ekosystemprocesser som anpassade styrmedel. För att uppnå detta behövs ett ökat samråd och regelbunden återkoppling mellan lantbrukare, myndigheter och forskare.

Ladda ner pdf (lågupplöst 2 MB)

 

Sidansvarig:

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen