MVEP01 Miljövetenskap: Praktik (grundläggande nivå) 15 hp

Hur ser det dagliga arbetet ut för en miljövetare? Att göra praktik kan vara ett bra sätt att få en djupare kontakt med arbetsmarknaden. Praktik kan både ge tips om vad man vill arbeta med efter sin utbildning och leda till den första anställningen.

Förkunskapskrav

75 hp miljövetenskapliga kurser

Praktiken omfattar 15 hp, dvs 45 arbetsdagar och kan göras på heltid eller deltid, även under sommaren. Det är tillåtet att göra examensarbete och praktik på samma arbetsplats men praktiken får inte användas för att förlänga examensarbetstiden. Denna kurs får inte tillgodoräknas inom examen tillsammans med praktikkurs som gjorts inom annat naturvetenskapligt ämne.

Innan praktiken börjar

 1. Kontrollera att du är behörig att göra praktik; dvs du ska ha 75 hp miljövetenskapliga kurser
 2. Sök praktikkursen på antagning.se.
 3. Leta reda på en praktikplats. Börja leta i god tid eftersom företag och myndigheter ofta har svårt att ta in någon med kort varsel.
 4. Skriv en kortfattad planering (praktikplan) av praktikarbetet. Planeringen sker i samråd mellan student och handledare och ska skrivas under av båda.*
 5. Lämna planeringen till kursansvarig som ser till att du blir registrerad på kursen. Planeringen ska lämnas in senast en vecka innan praktikstart. Om praktiken görs utanför terminstid eller på deltid ska planen vara inlämnad senast två veckor innan start.

*Praktikplanen ska innehålla:

 • Kurskod
 • Namn och personnummer
 • Datum för praktiken
 • Namn på praktikplatsen
 • Kontaktuppgifter till praktikhandledaren
 • Tidsplanering
 • Eventuell budget (om du vill ha reseersättning ska det anges i planen - OBS! gäller endast praktik utomlands).

Under praktiken

Under praktiken förs dagbok eller arbetsbok. Denna sammanfattas i en rapport på 2-3 sidor och ska innehålla:

 • En beskrivning av arbetsplatsen och dess verksamhet
 • En redogörelse för det egna arbetet samt
 • En utvärdering av praktikperioden.

  Du har samma arbetstider som de övriga på arbetsplatsen.

Efter praktiken

 • Skicka in en sammanfattning av dagboken samt intyg från praktikhandledare till kursansvarig.
 • Intyg från handledaren på praktikplatsen*
 • Om praktiken har gjorts utomlands - skicka in reseräkning för ersättning av reskostnader. Information om detta hittar du under "Regler för reseersättning". Maxersättning för praktik gjord utomlands är 3000:-
 • Praktiken godkänns av kursansvarig.
 • Endast betyget G ges.
 • Kursansvarig: Yvonne Persson (yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se)

*Intyg från praktikhandledaren ska innehålla:

 • Namn och personnummer
 • Tid för praktiken
 • Namn på praktikplatsen

Intyget ska vara underskrivet av handledaren.

Regler för reseersättning - praktik utomlands

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 37 82