Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Synteser och rapporter

Effekter av grön infrastruktur på biologisk mångfald (2020)

 

Rapportens framsidaFörfattare: Johan Ekroos, Maria von Post, Lovisa Nilsson och Henrik G. Smith.

ISBN: 978-91-620-6922-3

Om rapporten: En forskningsöversikt som fokuserar på effekter av grön infrastruktur på biologisk mångfald. Grön infrastruktur är en viktig del av Sveriges arbete för att främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Mer kunskap om effekter av grön infrastruktur efterfrågas som ett stöd i det miljöarbete som bedrivs både på Naturvårdsverket och i samhället.

Öppna rapporten (PDF, 6,5 MB, ny flik)


An evaluation of analyses and data collection of winter loss in honey bees in Sweden (2018)

 

framsidaFörfattare: Ullrika Sahlin | Björn Klatt

ISBN: 978-91-984349-2-7

Om rapporten: Förluster av honungsbisamhällen under vintern indikerar binas hälsa. I rapporten utvärderas datainsamling av vinterförluster av honungsbin i Sverige. Data över vinterförluster utgör ett bra underlag för att ge rekommendationer för förbättrad hälsa och överlevnad hos honungsbin. Rapporten har beställts av Biodlingsföretagarna.

Öppna rapporten (PDF, 2 MB, ny flik)


Blågröna lösningar i Sofielund – Klimatanpassningsåtgärder i allt tätare städer (2018)

 

Blågröna lösningar i SofielundFörfattare: Johanna Alkan Olsson och Helena Hanson

Om rapporten: Ett klimat i förändring är något som påverkar oss alla. För staden och dess invånare innebär det bland annat mer nederbörd och en ökad risk för översvämningar. Det är därför viktigt att arbeta med klimatanpassningsåtgärder. Tanken med den här broschyren är att visa vilka lösningar som naturen kan bidra med. Den fokuserar på ett redan bebyggt område; Sofielund i Malmö. Innehållet bygger på intervjuer med fastighetsägare och förvaltare i området och materialet har tagits fram genom ett samarbete mellan två forskare vid centrum för miljö och klimatforskning och landskapsarkitekter på COWI i Malmö. 

 

 Öppna rapporten (PDF, 3,4 MB, ny flik)

Ekologiska fokusarealer i samverkan (2017)

 

Framsida rapport om ekologiska fokusarealerFörfattare: Juliana Dänhardt | Lovisa Nilsson | Jordan Hristov | Johanna Alkan Olsson | Mark Brady | Peter Olsson | Henrik G Smith | Yann Clough

ISBN: 978-91-620-6773-1

Om rapporten: Rapporten Ekologiska fokusarealer i samverkan är skriven på uppdrag av Naturvårdsverket. Rapporten bygger på ekologisk och ekonomisk modellering samt intervjuer med lantbrukare och tjänstemän i Sverige, Nederländerna och England. Rapporten ingår i CAPs miljöeffekter, ett gemensamt regeringsuppdrag till bland annat Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Uppdraget syftar till att följa jordbrukspolitikens effekter på miljön.

Öppna rapporten (PDF, 877 kB, ny flik)


Ekosystembaserad klimatanpassning (2017)

 

framsidaFörfattare: Thoni, T (red) 

ISBN: 978-91-984349-0-3 

Om rapporten: Den här kunskapsöversynen sammanställer underlag om så kallad ekosystembaserad klimatanpassning, EbA, i fem olika miljöer – bebyggd miljö, kulturmiljö, kustområden, skogsbruk och jordbruk. Kunskapsöversynen fokuserar på svenska förhållanden, men kompletteras med exempel från andra delar av världen.

Öppna rapporten (PDF, 909 kB, ny flik)


Riskanalys av signalkräfta i Sverige (2017)

 

Rapport riskanalys av signalkräfta i SverigeFörfattare: Ullrika Sahlin | Patrik Bohman Lennart Edsman

ISBN: 978-91-984349-1-0

Om rapporten: Rapporten Riskanalys av signalkräfta i Sverige bygger på en regional modell som väger in i vilka vattenavrinningsområden det finns för signal- och flodkräftor med data från den Nationella Kräftdatabasen. Rapporten är skriven på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten som en del i arbetet med EU-förordningen om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

Öppna rapporten (PDF, 4 MB, ny flik)


Utan pengar – inga hagar och ängar (2017)

 

Framsida till tidskrift.Tidskrift från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien med texter baserade på ett seminarium i november 2016 och en uppföljande workshop i februari 2017.

ISSN: 0023-5350
ISBN: tryck 978-91-88567-07-9, digital 978-91-88567-08-6

Öppna tidskriften (PDF, 3 MB, ny flik)

 


Så här ligger landet – tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling (2017)

 

Bokomslag.Antologi utgiven av Jordbruksverket med korta, framåtsyftande texter av skribenter som varit med och utvärderat landsbygdsprogrammet 2007–2013.

Öppna boken (PDF, 2 MB, ny flik)

 

 

 


What measures should be taken to improve conditions for Swedish Farmland Birds, as reflected in the Farmland Bird Index? (2017)

 

Framsida till rapport.Utvärderingsrapport på engelska. 

Författare: Åke Lindström, Ola Olsson, Henrik G. Smith, Martin Stjernman

Öppna rapporten (PDF, 4 MB, ny flik)

 

 


Värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket – för effektivt beslutsfattande (2017)

 

Framsida till rapport.Slutrapport för forskningsprojekt.

Författare: Katarina Hedlund, Mark Brady, Helena I. Hanson, Jordan Hristov, Johanna Alkan Olsson, Henrik G. Smith, Fredrik Wilhemsson

ISBN: 978-91-620-6753-3

Öppna rapporten (PDF, 3,2 MB, ny flik)

 


Klimatanpassning av bostäder och bostadsområden – resultat från ett samarbetsprojekt mellan CEC och Riksbyggen (2016)

 

Klimatanpassning av bostäder och bostadsområden – resultat från ett samarbetsprojekt mellan CEC och RiksbyggenFörfattare: Victoria Sjöstedt | Johanna Alkan Olsson | Markku Rummukainen Karolina Brick | Charlotta Szczepanowski Alexandra Skopal | Elin Sandell | Henric Lindau | Erik Johansson  Daniel Nordström | Johanna Nordvall

Nyckelord: klimatanpassning, bostadssektorn, klimatförändring, riskkartering, anpassningsåtgärder, kunskapsunderlag, kommunikation, samverkan, incitamentsstrukturer

ISBN: 978-91-981577-8-9 

Om rapporten: Syntesrapporten levererar inspirationsmaterial för Riksbyggens vidare arbete med klimatanpassning av bostadsrättsföreningar. Förslag på sätt att hantera klimatanpassningsproblematik i bostadssektorn läggs fram, vilka inkluderar utökad klimatrelaterad riskkartering, skräddarsydda åtgärdspaket, intern och extern kommunikation av klimatrelaterade risker och anpassningsåtgärder, samt nya samarbetskonstellationer. 

Öppna rapporten (PDF, 2 MB, ny flik)


Blue Carbon and Ecosystembased Adaptation: Mapping of Arenas (2016)

 

CEC-rapporten "Blue Carbon and Ecosystem Based Adaptation"Författare: Göransson, T 2016

Nyckelord: ekosystembaserad klimatanpassning, Blue Carbon, FNs klimatkonvention, UNFCCC, internationell klimatpolitik

ISBN: 978-91-981577-7-2

Om rapporten: Ekosystembaserad klimatanpassning (EbA), det vill säga åtgärder som använder sig av ekosystemtjänster och biodiversitet för att stärka människans förmåga att anpassa sig till klimatförändringar, och kolinlagring i kustnära ekosystem, så kallat ”Blue Carbon” är två ämnen som diskuteras inom ramarna för FNs klimatkonvention UNFCCC. Den här rapporten karlägger arenor där dessa två frågor formuleras, kontextualiseras och diskuteras. 

Öppna högupplöst pdf (20 MB, ny flik)

Öppna lågupplöst pdf (10 MB, ny flik)


Kunskapssammanställning om sprutfria kantzoner (2016)

 

Framsidan till rapporten Sprutfria kantzoner.

Författare: Annelie M. Jönsson & Henrik G. Smith

Öppna pdf (2,3 MB, ny flik)

 

 

 

 


Bra vallersättning och kompensationsstöd? (2016)

 

Framsida till rapporten "Bra vallersättning och kompensationsstöd?".

Författare: Knut Per Hasund, Lars Jonasson, Henrik G. Smith, Martin Stjernman, Paul Caplat, Klaus Birkhofer, Yann Clough, Helena Hansson.

Öppna pdf (5,4 MB, ny flik)

 

 

 


Utvärdering av åtgärder för bättre miljö (2016)

 

Framsida till Utvärdering av åtgärder för bättre miljö.Slututvärdering av det svenska landsbygdsprogrammet 2007–2013. Delrapport II.

Författare: Henrik G. Smith, Juliana Dänhardt, Karin Blombäck, Paul Caplat, Dennis Collentine, Erik Grenerstam, Helena Hanson, Sören Höjgård, Torbjörn Jansson, Holger Johnsson, Annelie M. Jönsson, Mikael Lantz, Åke Lindström, Lovisa Nilsson, Martin Nordin, Ola Olsson, Rebecca Stewart, Martin Stjernman, Erik Öckinger.

Öppna pdf (5 MB, ny flik)


Klimatsäkrat Skåne (2015)

 

Rapporten Klimatsäkrat Skåne

Författare: Hall, M, Lund, E & Rummukainen, M (red) 2015

Nyckelord: klimat, klimatförändring, anpassning, utsläppsminskning, hållbar utveckling, scenario

ISBN: 978-91-981577-4-1

Om rapporten: Rapporten ”Klimatsäkrat Skåne” är en tvärvetenskaplig genomgång, syntes och analys av kunskapsläget om möjligheter och utmaningar som Skåne står inför med de pågående och successivt fortsatta klimatförändringarna under 2000-talet.

Rapporten diskuterar hur Skåne kan eftersträva att uppfylla sina klimat-, miljö- och utvecklingsmål. Utgångspunkt är två olika framtidsscenarier: en tvågradersvärld och en fyragradersvärld. Omvärldens vägval och utveckling, samt vilka tekniska möjligheter som kommer att finnas tillgängliga för att möta utmaningarna påverkar Skånes förutsättningar.

Här kan du hitta mer information om lanseringseventet för rapporten.

Öppna högupplöst pdf (11,5 MB, ny flik)

Öppna lågupplöst pdf (6,5 MB, ny flik)


Biologisk mångfald i urbana miljöer – Förutsättningar, fördelar och förvaltning (2014)

 

CEC syntes 02: Biologisk mångfald i urbana miljöer - förutsättningar, fördelar och förvaltningFörfattare: Anna S. Persson, Henrik G. Smith

Nyckelord: biologisk mångfald, ekosystemtjänster, förtätning, stadsbyggnad, urbana grönområden

ISBN: 978-91-981577-2-7

Om rapporten: Rapporten har skrivits på uppdrag av Utmaning hållbart Lund, ett samarbete mellan Lunds universitet och Lunds kommun, och är en del i arbetet för hållbar stadsutveckling i Lund. Rapporten sammanfattar och förklarar teorier och kända samband mellan biologisk mångfald och de, ofta mycket speciella, ”gröna” livsmiljöer som urbana områden innehåller. Målet med rapporten är att a) bidra till förståelse kring hur ekologiska teorier kan användas för att bättre införliva frågor om biologisk mångfald i stadsplanering, samt b) att förbättra långsiktigheten (hållbarheten) i planering och åtgärder för urban biologisk mångfald. Några konkreta exempel på hur teorierna kan omsättas i åtgärder lämpliga för en stad som Lund presenteras.

Öppna högupplöst pdf (7,8 MB, ny flik)

Öppna lågupplöst pdf (1,6 MB, ny flik)


Climate Services – Mapping of Providers and Purveyors in the Netherlands and Sweden (2014)

 

Rapporten Climate ServicesFörfattare: Terese Göransson, Markku Rummukainen

Nyckelord: klimattjänster, climate services, klimatinformation, klimatdata, Nederländerna, Sverige

ISBN: 978-91-981577-3-4

Om rapporten: Den här rapporten är resultatet av ett samarbete mellan Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet, och Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, KNMI i Nederländerna. Projektets övergripande mål var att genomföra en initial kartläggning av tillhandahållare och leverantörer av klimattjänster i Sverige och i Nederländerna. Genom att svara på den enkätunderssökning som genomfördes inom ramarna för projektet och/eller genom att delta i intervjuer deltog totalt 64 organisationer i studien. Rapporten presenterar resultatet av kartläggningen – vilka klimattjänster som tillhandahålls, hur tjänsterna har tagits fram och hur de kommer användarna tillgodo, samt hur begreppet klimattjänster används. Rapporten beskriver även skillnader och likheter mellan Sverige och Nederländerna med avseende på tillhandahållandet av klimattjänster. Eventuella luckor i utbudet samt tänkbara möjligheter för att stärka tillhandahållandet av klimattjänster diskuteras.

Öppna högupplöst pdf (11 MB, ny flik)


Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet (2013)

 

CEC syntes 01: Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapetFörfattare: Dänhardt m fl. 2013.

Nyckelord: ekosystemtjänster, jordbruk, jordbrukslandskap, styrmedel, värdering

ISBN: 978-91-981577-0-3

Om rapporten: Jordbrukslandskapet tillhandahåller ekosystemtjänster som utgör förutsättningen för en uthållig jordbruksproduktion och är till nytta för samhället i stort. Bakom dessa finns ekologiska processer som beror av samspel mellan en mångfald av organismer. Skånes jordbruk har genomgått betydande förändringar som förändrat landskapet och livsmiljön för många av dessa. Rapporten visar också att ekosystemtjänster inte enkelt går att ersätta med teknologiska lösningar, och att förvaltningen av dessa tjänster kräver såväl en förståelse för sambanden mellan jordbruk, landskap och ekosystemprocesser som anpassade styrmedel. För att uppnå detta behövs ett ökat samråd och regelbunden återkoppling mellan lantbrukare, myndigheter och forskare.

Öppna lågupplöst pdf (2 MB, ny flik)

Sidansvarig:

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen