Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursanalys: Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön (MNXD11) HT2020

Kursanalys för utskrift (PDF 830 kB, ny flik)

A. Statistik

Antal studenter: 33

Betyg: G:28 (vid kursslut)

B. Utvärdering

18 av 33 kursdeltagare besvarade kursenkäten.

De är första gången kursen ges och kursdeltagarna verkar överlag nöjda med kursen. På frågan ’Jag är nöjd med den här kursen’ ges betyget 4.1. Inför VT 21 bör lärarlaget sträva efter att behålla nivån på kursen och ev. lyfta några moment (se specifika kommentarer nedan)

Kursplan och kursinnehåll

På påståendetKursen känns relevant för min utbildning’ fås medelbetyget 4.1. Detta betyg är bra, speciellt med tanke på att kursen är en introduktionskurs, d.v.s. en del av studenterna går inga program och frågan kan då vara svår att svara på. Studenterna anser att ’Kursens mål, som beskrivs i kursplanen’, har uppnåtts väl (4.2), vilket är ett bra betyg för innehållet på kursen. Innehållet på kursen kommer inte att ändras nämnvärt inför VT 21. Studenterna verkar haft relativt klart för sig vad som krävts av dem under kursen gång (3.7). Lite lägre och här ges också betyget 1 och 2 av ett par studenter (även om flest ger 5). En förklaring är att flera studenter blev antagna efter uppropet och därmed missade en del information. Extra informationstillfällen genomfördes dock vid ett par tillfällen för att alla skulle kunna få del av informationen. Inför VT 21 bör fokus vara på att alla skall ha klart för sig vad som krävs (dvs få bort 1 och 2 betyget). Ett sätt är att ge ännu tydligare instruktioner och fånga upp dem tidigt som inte dyker upp på obligatoriska genomgångar. I och med att det är vanligt sök till denna omgång av kursen kommer också fler att vara med på det ordinarie uppropet.

Lärarna

Studenterna svarar att de är relativt nöjda med ’Lärare och assistenter gällande deras sätt att inspirera och motivera mig till att göra mitt bästa’ (3.9). Bara att fortsätta med samma arbete som påbörjades HT 20. Vidare utrycker studenterna att de har fått tillräckligt med feedback på prestationer och hjälp med att förstå svåra moment (4.1). Bara att fortsätta på samma sätt VT 21. De flesta studenter ger värde 5 på frågan ’Jag har blivit jämställt och jämlikt behandlad på kursen’ (4.6). Inför VT 21 bör vi satsa på att alla studenter ger högsta betyg på denna fråga.

Arbetsbelastning

Arbetsbelastningen på kursen har inte varit betungande (2.5) och de flesta uttrycker att de har haft ok med tid till momenten (3.4), men arbetsbelastningen verkar variera mellan de olika modulerna (3.3). Det är stor spridning på antalet timmar som studenterna har lagt på kursen. Mer än hälften anger att de lagt mer än 20 timmar vilket skulle innebära att de arbetat mer än heltid med kursen (2.6). Det finns också ett par studenter som anger att de arbetat mindre än 10 timmar per vecka. (2.7). Spridningen i arbetsbelastning reflekteras troligtvis av att studenterna har olika bakgrund. De studenter som har läst natur på iaf gymnasienivå har troligtvis en mindre arbetsbelastning. Erfarenhet från högskolestudier är också en trolig påverkansfaktor. Kursens upplägg gör att man kan ha högre och lägre deltagande iom att föreläsningar inte är obligatoriska. Inför VT 21 kommer inga större förändringar att göras förutom att lite mer tid avsätts till vissa uppgifter (efter studenternas egna önskningar från den muntliga kursutvärderingen). Vissa moment utgår också för att frigöra tid.

Kunskap och undervisningsmoment

Eleverna svarar högt på påståendet att ’kursen har gett dem grundläggande kunskaper om hållbar utveckling från ett naturvetenskapligt perspektiv’ (4.4). Studenterna anser även att de olika delarna i kursen har kompletterat varandra bra (något som också framkom under den muntliga kursutvärderingen) (4.2). Samma upplägg är planerat för VT 21 så förhoppningsvis samma resultat då. De flesta studenter anser inte att det behövs en massa faktakunskaper för att klara kursen (2.1). Detta känns som ett bra betyg då det visar att kursen täcker in de andra lärandemålen i kursplanen. Studenterna uttrycker inte att Examinationen krävde verklig förståelse för kursinnehållet (3.9). Detta är ett bra betyg och visar på att de uppgifter och obligatoriska moment som kursen innehåller väl svarar mot att examinera kursinnehållet. Inga större förändringar sker inför VT 21. Studenterna ger medelbetyg till påståendet ’Kursen har gjort mig bättre på att analysera och lösa problem’(3.3). Kanske ska det ses som ett relativt gott betyg då det är en introduktionskurs med begränsade möjligheter för denna typ av ’undervisning’. De har dock haft flera uppgifter som är av problemkaraktär vilka kommer att finnas kvar till VT 21. På den kursspecifika frågan ’kursen har utvecklat min förmåga att genomföra projekt med inriktning mot hållbar utveckling’ ger relativt bra betyg (4.3). Trots den relativt korta tider har de haft flera uppgifter där de över på denna förmåga så det är roligt att det avspeglar sig i kursutvärderingen.

Studenterna ger ett relativt bra betyg kring hur kursen har förbättrat deras förmåga att kommunicera – muntligt och/eller skriftligt även om det skulle kunna vara lite bättre (3.3). Fanns flera moment för både skriftlig och muntlig kommunikation. Samma moment kommer att finnas VT 21. Skulle kunna arbeta med att utveckla feedback processen så att feedbacken ännu tydligare kommer med och på rätt tillfällen. Ett eventuellt problem är tid och resurser till detta arbete. Framförallt att kunna ge mer enskild feedback. Studenterna bedömer att kursen på ett relativt bra sätt har utvecklat deras förmåga att arbeta i grupp (3.5). Flera moment är grupparbeten och kommer att vara det VT21. Svårt att veta om man skall eftersträva högre poäng här. Är det rimligt att studenterna skall ge snitt 5 på denna fråga? (de borde ju komma med en hel del grupparbeten i bagaget).

Corona – online undervisning

Studenterna är nöjda med online undervisningen (4.2) och är nöjda med den återkoppling de fått från lärarna (4.0). Var planerad som on-line så kan vara en förklaring till att de är nöjda, men också bra att se att vi lärare har gjort ett bra jobb. Bara att fortsätta så VT 21.

Helena Hanson (kursansvarig)