Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad begränsar expansionen av ekologisk odling i Sverige?

Ekologisk odling upptar idag 15 procent av den totala odlingsytan i Sverige. Efterfrågan på ekologiskt producerade grödor ökar stadigt, men trots detta har omställningen till ekologiskt jordbruk stagnerat de senaste fem åren. I detta Formas-projekt undersöker vi vilka faktorer som begränsar expansionen i Sverige. Målet är framförallt att förstå varför omställningen går särskilt långsamt i produktiva landskap.

Åkermark i Skåne. Foto.

De metoder som används inom projektet är både empiriska och teoretiska. Deltagarna kombinerar agronomisk, ekologisk och ekonomisk forskningskompetens i ett tvärvetenskapligt angreppssätt som omfattar analyser av existerande data över omställning till ekologiskt jordbruk, empiriska studier över olika skalor, och ekologisk-ekonomisk modellering och analyser. Arbetet kommer att genomföras i samverkan med relevanta avnämargrupper. Projektets forskningsresultat kan bidra till utvecklingen av exempelvis EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP), och initiativ som syftar till att öka ekologisk konsumtion. 

Om projektet

Att öka arealen ekologisk odling och konsumtionen av ekologiska livsmedel har angetts som ett sätt att främja flera av de Globala målen, såsom "hållbar konsumtion och produktion" (mål 12), "bekämpa klimatförändringen" (mål 13) och "ekosystem och biologisk mångfald" (mål 15). Ekologisk odling framhålls som en viktig del i vägen mot ett hållbart jordbruk, och den Nationella livsmedelsstrategin innehåller målsättningen att 30 procent av åkermarken ska vara ekologisk år 2030. Trots att konsumtionen av ekologiska produkter har ökat i Sverige så har arealen ekologisk odling stagnerat, inte minst därför att endast en liten andel av den mest produktiva åkermarken odlas ekologiskt.

Globala målens webbplats

Nationella livsmedelsstrategin – regeringens webbplats

Genom en tvärvetenskaplig ansats baserad på agronomisk, ekologisk och ekonomisk kompetens vid Lunds universitet och SLU ska projektet bidra med insikter om vad som begränsar expansionen av ekologisk odling i Sverige. I ljuset av detta undersöker vi sedan vilka åtgärder som kan vidtas för att stimulera ökningen av den ekologiskt odlade arealen, och vilka konsekvenser dessa åtgärder skulle få för grödval, skörd, ekonomi och miljö.

Fokus på ekologisk odling i produktiva slättbygder

Projektets fokus ligger framförallt på förutsättningarna för att bedriva ekologisk odling i produktiva slättbygder. Vi undersöker om möjligheten att odla ekologiskt begränsas av att kostnaden i form av skördeförlust jämfört med konventionell odling inte kompenseras av befintliga arealbaserade jordbruksstöd och produkternas merpris, och om de agronomiska förutsättningarna för ekologisk odling är sämre i slättbygder än i andra landskap på grund av större problem med skadegörare, mindre tillgång till naturliga fiender, sämre tillgång till godkända gödningsmedel, högre relativ kostnad att ha vall i växtföljden med betydelse för näringsstatus och ogräs, och högre omställningskostnader.

Projektet löper från december 2018 till december 2022.

Kontakt

Projektansvarig

Henrik Smith
Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

E-post: henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se (henrik[dot]smith[at]biol[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 93 79
Mobil: 0709-78 20 56


 

Finansieras av

Ett urval av publikationer

Nordin, Martin. 2021. Is a shortage of manure a constraint to organic farming? AgriFood Working Paper 2021:1.
Artikeln på hemsidan för Agrifood - agrifoods webbplats

Tillhörande policy brief - agrifoods webbplats