Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Landskapsekologi och hållbar markanvändning

Inom gruppen Landskapsekologi och hållbar markanvändning vid CEC studerar vi effekterna av markanvändning och klimatförändringar på biologisk mångfald, artinteraktioner, ekosystemtjänster och samhället i människodominerade landskap.

Vi studerar hur olika policyalternativ och naturbaserade lösningar kan bidra till en mer hållbar markanvändning på lokal nivå och landskapsnivå, samt till FNs hållbarhetsmål mer allmänt. Särskilt i fokus är agroekosystem och jordbruks- och skogslandskap i Sverige, Europa och globala syd, där intensifiering och övergivande av jordbruk samt förändrad markanvändning (avskogning, beskogning) samverkar på komplexa sätt med klimatförändringar och olika klimatrelaterade åtgärder.

Tvärvetenskapligt angreppssätt

Gruppen är tvärvetenskaplig och samlar expertis inom agroekologi, jordbruks- och miljöekonomi, klimat-ekosystemvetenskap, miljöbiologi, ekologi för artinteraktion, geografi och industriell ekologi. Vi använder oss av ekologiska fältundersökningar och experiment, modellering (ekologisk, ekologisk-ekonomisk och socio-ekologisk), rumsliga analyser, samhällsvetenskapliga metoder samt prognoser och simuleringar av klimat, markanvändning och politiska framtidsplaner. Projekten bygger ofta på denna mångsidiga expertis och de olika metoderna för att få en mer fullständig förståelse av det studerade systemet.

Vår forskning bygger på ett nära samarbete med andra forskargrupper vid CEC, inom hela den naturvetenskapliga fakulteten, med kollegor vid andra fakulteter och centra och inom internationella forskningskonsortier. Vi bidrar aktivt till de strategiska forskningsområdena BECC och MERGE och till undervisningen inom miljövetenskap, bevarandebiologi och forskarskolor, inklusive ClimBEco och Agenda2030.

Relaterade projekt

Gruppledare

Yann Clough