Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Interaktioner mellan markytan och atmosfären

Vi studerar de processer som styr utbytet av växthusgaser mellan den landbaserade biosfären och atmosfärens undre del. Dessa är centrala för den globala kolcykeln och spelar en viktig roll för att kunna nå klimatmålen.

Vi kombinerar expertis i avancerade mätmetoder med avancerad modellering av atmosfärens gränsskikt och av klimatet, för att förbättra vår förståelse av de processer som styr utbytet av växthusgaser mellan biosfär och atmosfär. Vi vill även förbättra vår förståelse av av de centrala krafter som driver processerna och hur dessa reagerar på störningar och klimatförändringar.

I vår forskargrupp kombinerar vi metoder från avancerad modellering av atmosfärisk turbulens med klimatmodellering, mikrometerologi, biogeokemi och markmikrobiell ekologi. Vi arbetar vid tre forskningsstationer i svenska skogar där vi tillämpar multidisciplinära tillvägagångssätt för att undersöka hur olika skötselstrategier inom skogsbruket såväl som naturliga störningar som till exempel skogsbränder påverkar skogen. Två av forskningsstationerna är  ICOS-stationer och en del av ett europeiskt nätverk som övervakar kol- och energiutbytesprocesser på kontinenten med hjälp av mikrometerologiska mättekniker.

Lokal till regional nivå

Våra modeller gör det möjligt att skala upp mätningar av växthusgaser (koldioxid, vattenånga, metan, lustgas) som gjorts på lokal nivå till regional nivå, samtidigt som vi kan ta hänsyn till förändringar i markanvändning och vegetation som sker både över tid och på olika rumsliga skalor. Vår forskning faller inom ramen för de båda strategiska forskningsområdena MERGE (ModElling the Regional and Global Earth system) och BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate).

Syftet med våra mätningar och modeller är att bistå forskare, markägare och beslutsfattare med ett vetenskapligt underlag för att förstå klimatförändringarnas direkta och indirekta effekter på den terrestra kolsänkan.

Relaterade projekt och miljöer, samt infrastruktur

Gruppledare

Natascha Kljun