Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lista med alla medverkande (pdf, 154 kB, ny flik)

Henrik Smith. Foto.

Prof. Henrik Smith, Lunds universitet

Personlig hemsida (portal.research.lu.se)

Min forskning fokuserar på hur markanvändning och det omgivande landskapet påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet. Inom SAPES studerar jag främst hur de olika ekosystemtjänsterna samspelar eller motverkar varandra, och hur effekten av miljöstöden påverkas av landskapet. Jag använder både empiriska fältstudier och befintliga data för att utvärdera miljöstöden och utveckla verktyg som kan användas till att utforma t.ex. jordbruksstöden på ett sätt som värnar såväl biologisk mångfald och ekosystemtjänster som lantbrukarna och deras villkor.

Jan Bengtsson. Foto.

Prof. Jan Bengtsson, Sveriges lantbruksuniversitet

Personlig hemsida (slu.se)

Min forskning är fokuserad på samhällsekologi i rumsligt uppdelade livsmiljöer, och på sambanden mellan befolkning och ekosystem ekologi. På senare tid har jag använt markorganismer för att studera hur näringsvävens struktur påverkar ekosystemprocesser, både i teorin och i ett tillämpat sammanhang. Detta har lett till ett intresse för biologiska mångfaldens betydelse för ekosystemens funktion och hantering av landskap för biologisk mångfald bevaras. 

Barbara Ekbom. Foto.

Prof. Barbara Ekbom, Sveriges lantbruksuniversitet

slu.se

Min forskning gäller integrerat växtskydd med fokus på insektskadegörare. En ekologisk ansats används och ämnesområden inkluderar populationsdynamik och samspelet mellan växten, insekten och naturliga fiender. Tillämpningar jag arbetar med inkludera: biologisk bekämpning i jordbruk och trädgård, landskapsplanering för kontroll av skadegörare, odlingsåtgärder som samodling eller fångstgrödor, studier av insekticid resistens samt användning av molekylära metoder för att påvisa betydelsen av rovlevande insekter och spindlar för biologisk bekämpning. 

Katarina Hedlund. Foto.

Prof. Katarina Hedlund, Lunds universitet

Personlig hemsida (portal.research.lu.se)

Min forskning inom SAPES omfattar idag allt från diversitet hos mikroorganismer till mark-växt interaktioner som innebär studier av markdiversitet och ekosystemtjänster på olika skalor. Betydelsen av ekosystemtjänster och hur vi kan värdera dessa för att skapa ett hållbart jordbruk och markanvändning är vårt fokus inom SAPES.

Ricardo Bommarco. Foto.

Prof. Riccardo Bommarco, Sveriges lantbruksuniversitet

Personlig hemsida (slu.se)

Jag studerar hur markanvändning, landskapstruktur och åtgärder för bevarande av mångfald påverkar fördelning och antal av insekter och växter, med fokus på organismer som levererar ekosystemtjänster. Jag undersöker ekologin hos naturliga fiender som biologiskt reglerar skadegörare i jordbruket (tex spindlar, jordlöpare, parasitsteklar och nyckelpigor), samt blombesökande insekter (tex humlor, solitära bin, blomflugor och fjärilar) som pollinerar odlade grödor och vilda växter.  

Mark Brady. Foto.

Dr Mark Brady, Sveriges lantbruksuniversitet

Personlig hemsida (agrifood.se)

Min forskning i SAPES är inriktat på utveckling av ekologiska-ekonomiska modeller för att möjliggöra värdering av ekosystem tjänster i jordbruk och utvärdering av hur olika styrmedel och förvaltningssystem påverkar lantbrukarnas markanvändnings beslut och som följd, ekosystem tjänster i framtiden. Av särskilt intresse är att utforska om det finns ekonomiska fördelar av att kombinera bevarandet av biologisk mångfald med jordbruks produktion som strategi för utveckling av ett hållbart jordbruk.

Thomas Hahn. Foto.

Dr Thomas Hahn, Stockholms universitet

Personlig hemsida på engelska (stockholmresilience.org)

Inom SAPES använder jag enkäter, intervjuer och nätverksanalys för att undersöka lantbrukares intresse, attityder och beslutsfattande samt hur detta kan beaktas inom policy. Dagens stödsystem för biologisk mångfald kan bli mer effektiva med en adaptiv samförvaltning som i högre grad utgår från lantbrukarnas kunskaper och intresse vilket kräver mer dialog. Genom nätverksanalyser kan nyckelpersoner och processer identifieras och stödjas.

Regina Lindborg. Foto.

Dr Regina Lindborg, Stockholms universitet

Personlig hemsida (su.se)

Inom SAPES studerar jag biodiversitet och bevarande med speciellt fokus på växter i gräsmarker och små restbiotoper samt hur man kan kombinera jordbruksproduktion med bevarande i landskapet. Mer specifikt undersöker jag diversitet, taxonomi och ekologisk funktion i landskap med olika heterogenitet genom att använda växtarternas egenskaper.