Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SAPES mål är att bidra till ett hållbart jordbruk genom att förbättra villkoren för och samspelet mellan lantbrukare, beslutsfattare, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Miljöstöd & policy

Den viktigaste aktören för en öppen och levande landsbygd är lantbrukaren! Därför är det mycket viktigt att fokusera på lantbrukarnas villkor när man jobbar för ett hållbart jordbruk. En stor del av vår forskning undersöker därför vad som är viktigt för lantbrukarna och vilka faktorer, både sociala och ekonomiska, som påverkar val av gröda, markberedning och skötseln av gården. Vi är också intresserade av hur lantbrukarna upplever olika miljöstöd, biologisk mångfald och naturen i allmänhet. Svaren hittar vi framför allt via enkäter och personliga intervjuer med lantbrukarna, men vi använder oss också av socio-ekonomiska datamodeller för att värdera ekosystemtjänster och förutse effekterna av olika politik på markanvändning och ekosystemtjänster i framtiden. Målet är att kunna förbättra och kostnadseffektivisera miljöstöden genom att anpassa dem bättre till såväl lantbrukarnas som naturens behov.

Jordförbättring

Jorden utövar flera viktiga funktioner för jordbruket, exempelvis förhindrar den läckage av näringsämnen (bland annat kväve) och lagrar kol. Vi undersöker hur olika faktorer i ”när” (till exempel markberedning, gröda och gödsling) och ”fjärran” (till exempel det omgivande landskapet) påverkar markens förmåga till att utföra dessa funktioner. Vi arbetar även för att reda ut om och hur de olika funktionerna påverkar varandra, och hur jordens funktioner påverkar eller påverkas av allt som händer ovan jord.

Biologisk skadedjursbekämpning

Naturen har ofta en fantastisk förmåga att upprätta en balans mellan förekomsten av rovdjuren och deras byten. Ett exempel på hur man kan utnyttja detta inom jordbruket är för att bekämpa bladlöss med hjälp av deras naturliga fiender såsom skalbaggar, spindlar eller steklar. Genom en rad inventeringar och experiment undersöker vår forskning samspelet mellan bladlössen och deras naturliga fiender. Vi tittar också på hur artsammansättningen av såväl rovdjurs- som bytessamhällen påverkar rovdjurens ”bekämpningspotential”, samt vilken roll det omgivande landskapet spelar.

Pollinatörer & pollinering

En annan viktig ekosystemtjänst inom jordbruket är pollineringen av diverse grödor, t ex raps, fruktträd, jordgubbar och vid klöverfröodling. Till detta behövs en variation av olika pollinerande insekter (t ex humlor, bin och blomflugor). Inom SAPES undersöker vi hur pollinering och förekomsten av pollinerande insekter påverkas av bland annat odlingssätt, olika grödor och det omgivande landskapet. Vi använder en del befintliga data från tidigare studier, men utför även nya inventeringar med hjälp av håv och utplacerade växter i krukor (så kallade phytometrar) för att mäta pollinationsframgången.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en förutsättning för att ekosystemtjänsterna ovan ska kunna fungera. Vi är därför intresserade av hur biologisk mångfald i sig kan hjälpa till att skapa och bevara ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet. Genom att inventera fåglar, insekter och växter i de landskap där vi mäter ekosystemtjänster undersöker vi hur de olika arterna med sina olika funktioner påverkar funktion och stabilitet hos dessa ekosystemtjänster. Vi vill förstå hur markanvändning och omgivande landskap påverkar biologisk mångfald, och vilken effekt det i sin tur har på de olika ekosystemtjänsterna. För lantbrukare skulle detta kunna komma till nytta genom att leda till en höjd skörd och ett minskat beroende av konstgödning och bekämpningsmedel.

 

Diagram som visar skördepotentialen beroende på kvävegiva för marker med olika mullhalt.
Diagram: Mark Brady

 

Forskare med spade som tar ett jordprov på en åker. Foto.
Foto: Alwyn Williams

 

Daggmaskar som förbättrar jorden. Foto.
Foto: Juliana Dänhardt

 

Två nyckelpigor. Foto.
Foto: Klaus Birkhofer

 

En fallfälla som används för att samla in naturliga fiender. Foto.
Foto: Annelie Jönsson

 

Blomfluga på en lila blomma. Foto.
Foto: Anna Boo

 

Landskap med kullar och betesmarker. Foto.
Foto: Juliana Dänhardt