Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

 

Cecilia Akselsson. Foto.

Cecilia Akselsson

cecilia [dot] akselsson [at] nateko [dot] lu [dot] se 
046-222 86 89

Mitt arbete handlar om den biogeokemiska omsättningen i skogekosystem med avseende på övergödning, förmåga att hålla kvar kol, försurning och brist på näringsämnen i skogsjordar. För tillfället fokuserar jag på kvävedynamiken, för att bättre förstå markens kväve- och kolprocesser och på så sätt kunna förbättra ekosystemmodeller. Bättre ekosystemmodeller kommer att leda till mer tillförlitliga framtida prognoser av kolkvarhållande förmåga och kväveläckage till yt- och havsvatten. Vår del i den starka forskningsmiljön är att kvantifiera vilken påverkan ett förändrat klimat och ett intensivare skogsbruk har på vattnet som når Östersjön.

 

Angela Caballero Alfonso. Foto.

Angela M. Caballero Alfonso, PhD

Angela [dot] Caballero-Alfonso [at] geol [dot] lu [dot] se
046-222 78 05

Jag arbetar med data från de senaste 60 åren som samlats in av Baltic Nest Insitute (BNI) och lagras i Baltic Environmental Database (BED). Jag använder information om hur mycket syrgas och näringämnen (kväve och fosfor) det finns i vattnet för att undersöka trender i halten syrgas i kustnära områden i Östersjön. Detta ger oss en idé om hälsotillståndet i olika områden och informationen kan användas då ytterligare åtgärder diskuteras och beslutas.

 

Martin Berggren. Foto.

Martin Berggren

martin [dot] berggren [at] nateko [dot] lu [dot] se
046-222 17 34

Jag är akvatisk biogeogemist och forskare inom mikrobiell ekologi, som är särskilt intresserad av kolets kretslopp och omsättningen av löst organisk kol (DOC) i gränslanden mellan terrestra miljöer, sötvattenssystem och marina system. Avrinning från land förser årligen Östersjön med DOC som potentiellt kan leda till förbrukning av miljontals ton löst O2, genom att DOC bryts ned av planktonlevande bakterier och av ultraviolett solljus. Inom forskarmiljön ”Hantering av multipla stressfaktorer i Östersjön” studerar jag processer som reglerar reaktiviteten (”nedbrytbarheten”) hos det DOC som flödar in i Östersjön. Målet är att skapa en djupare förståelse av inflödet av reaktivt DOC, och dess konsekvenser för marina syrgasalter, genom att utreda hur markanvändning, klimat, vattenkvalitet och fysisk miljö påverkar DOC-omsättningen i Östersjöns tillrinningsområden.

 

Svante Björck. Foto.

Svante Björck

svante [dot] bjorck [at] geol [dot] lu [dot] se 
046-222 78 82

Svante Björcks forskning behandlar flera olika aspekter av kvartärgeologi i olika delar av världen. Klimatutvecklingen under den senaste istidscykeln studeras i den atlantiska regionen, speciellt på öar, från Grönland till Antarktis. Speciellt intresse inriktas på distinkta klimatförändringar, deras exakta ålder, bakomliggande processer och deras påverkan på den omgivande miljön. Björcks forskning rör också relationen mellan havsytans nivåförändringar och landhöjning på södra Grönland och i Skandinavien och en av hans specialintressen är Östersjöns komplexa senkvartära utvecklingshistoria.

 

Anna Broström. Foto.

Anna Broström

anna [dot] brostrom [at] raa [dot] se
046-222 78 90

Anna Broström är paleoekolog och kvartärgeolog som är nyfiken på och alltid vill veta mer om miljön på land förr i tiden, hur den sett ut, hur den funkade och hur den förändrats under de senaste 135 000 åren. Anna är speciellt intresserad av att studera hur människan har interagerat med, och påverkat miljön på land och hur det i sin tur har påverkat sjöar och vattendrag samt den kustnära marina miljön. För det ändamålet använder Anna fossila pollen lagrade i sjösediment, landskaps rekonstruktions modeller och förkolnade växtrester från arkeologiska utgrävningsplatser. Anna utmanar sig själv och sina samarbetspartners att bidra med kunskap om den förflutna miljön på ett sätt som är användbart för att förvalta vår miljö på ett hållbart vis nu och i framtiden. 

 

Daniel Conley. Foto.

Daniel Conley

daniel [dot] conley [at] geol [dot] lu [dot] se
046-222 04 49

Min forskning fokuserar på den biogeokemiska omsättningen av näringsämnen, framför allt kisel, och kopplingarna mellan land och akvatiska system. Jag är intresserad av hur ekosystem svarar på förändringar i de processer som driver systemet. Jag använder paleoekologiska tekniker och analyser av långa tidsserier av miljöövervakningsdata för att ge råd om hur akvatiska ekosystem ska skötas.

 

Sara Ekström. Foto.

Sara Ekström

sara [dot] ekstrom [at] biol [dot] lu [dot] se
046-222 84 33

Jag är doktorand på avdelningen för akvatisk ekologi, där jag i studerar orsaker och konsekvenser av brunifiering; det vill säga trenden i ökande vattenfärg på grund av både ökade koncentrationer av löst organiskt material (DOM) och järn. Fokus för mitt projekt inom Mulitstressor är att belysa hur flöde och temperatur påverkar transporten av järn i tre svenska vattendrag; Ume älv, Emån och Lyckebyån. Mina två huvudsakliga frågeställningar är: varför ökar järnet i dessa vattendrag samt hur mycket av vattenfärgsökningen kan förklaras av ökade koncentrationer av järn.

 

Helena Filipsson. Foto.

Helena Filipsson

helena [dot] filipsson [at] geol [dot] lu [dot] se
046-222 82 26

Jag är maringeolog/paleoceanograf. Mitt forskningsintresse är främst inom hur havsmiljöer och det marina klimatet har varierat på olika tidsskalor, från dagens situation till ungefär 130 000 år tillbaka i tiden. Min forskargrupp använder marina sediment som ett miljöarkiv och en rad olika biologiska indikatorer, vilka bevaras väl i sedimenten, för att studera klimat och miljövariationer. Mitt geografiska fokus Skagerrak och Östersjö regionen och kustnära uppvällningsommården främst då NV Afrika. Dessa områden kännetecknas av hög produktivitet och potentiell syrebrist i bottenvattnet, vilket gör dem särskilt intressanta att studera.

 

Carolina Funkey. Foto.

Carolina Funkey

carolina [dot] funkey [at] geol [dot] lu [dot] se

Jag har en Master of Science i marin vetenskap från Virginia Institute of Marine Science, College of William and Mary och är idag forskningsingenjör i Daniel Conley’s lab. Jag är intresserad av marin kemi, och då framför allt av att använda kemiska biomarkörer för att få information om ursprung och omsättning av organiskt material. Jag undersöker förhållandet mellan perioder av syrebrist och blomning av cyanobakterier i Östersjön genom att studera biomarkörer och kol- respektive kväveisotoper.

 

Anupam Ghosh. Foto.

Anupam Ghosh

anupam [dot] ghosh [at] geol [dot] lu [dot] se 
046-222 78 90

Jag är post doc i Multistressorprojektet och jobbar framför allt med mikrofossil som finns lagrade i Östersjöns sediment. Marina sediment fungerar som arkiv över de olika förändringar som har skett i havet. Genom att undersöka kol- och syreisotoper och Mg/Ca i foraminiferers skal hoppas jag kunna uppskatta hur salthalt och temperatur har varierat de senaste 2000 åren.   

 

Emma Kritzberg. Foto.

Emma Kritzberg

emma [dot] kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se
046-222 40 79

Jag jobbar med akvatisk ekologi/biogeokemi. Min forskning handlar om omsättningen av organiskt material i akvatiska system. Jag är särskilt intresserad av vilken roll organiskt material från den terrestra omgivningen spelar och hur det omsätts i akvatiska system. Eftersom Östersjön är ett innanhav är det kraftigt påverkat av export av organiskt material från land. Detta material har en fundamental påverkan på systemets struktur och funktion genom effekter på ljusklimatet, näringsomsättning och heterotrof produktion. Jag studerar vilka faktorer som reglerar omsättningen av detta organiska material. Som ett sidospår är jag också intresserad i exporten av järn från land till vatten. Järn påverkar den biogeokemiska omsättningen av kol, kväve och fosfor. Kraftigt ökande järnexport torde därför ha en stark påverkan på det mottagande systemet.

 

Anne Birgitte Nielsen. Foto.

Anne Birgitte Nielsen

anne [dot] nielsen [at] geol [dot] lu [dot] se 
046-222 78 90

Jag jobbar som forskare och sysslar med vegetationshistoria. Både min master i biologi och mitt doktorsarbete omfattade att med hjälp av pollenanalyser återskapa historisk vegetation. Mitt huvudsakliga forskningsområde är att med hjälp av modeller som använder förhållandet mellan pollen och vegetation göra kvantitativa rekonstruktioner av hur vegetation och marktäckning varit historiskt både i orörda/naturliga och av människan påverkade områden. Detta för att kunna besvara frågor kring hur människan har använt marken och vilka ekologiska processer som har pågått under lång tid.

 

Wenxin Ning. Foto.

Wenxin Ning

wenxin [dot] ning [at] geol [dot] lu [dot] se 
046-222 78 86

Jag är doktorand i miljövetenskap. Syftet med min forskning är att undersöka vilka effekter klimat och mänsklig påverkan har haft på Östersjön de senaste 2000 åren, framför allt med fokus på näringshalten i ytvattnet. Jag är mycket intresserad av palynologiska studier och i mitt doktorandprojekt kommer jag att använda dinoflagellatcystor för att skapa en bild av hur hög näringshalten varit i Östersjön.

 

Anneli Poska. Foto.

Anneli Poska

anneli [dot] poska [at] nateko [dot] lu [dot] se 
046-222 40 19

Post-doktoral forskare vid Centrum för Geobiosfärsvetenskap, är paleoekolog och ekosystemmodellerare och främst intresserad av vegetationsdynamik, biokemiska samspel och de långsiktiga förändringarna i markanvändning som har orsakats av människan. Hon studerar just nu vegetationsdynamiken i norra Europa under Holocen och då främst människans påverkan på marktäckningen och vilken effekt den mänskliga markanvändningen har på terrestra kolflöden.

 

Heather Reader. Foto.

Heather Reader

heather [dot] reader [at] biol [dot] lu [dot] se 
046-222 38 96

Jag är biogeokemist och fokuserar på kolomsättning i akvatiska system. En stor andel av det reaktiva kolet på jorden finns i form av organiskt kol i akvatiska system. Jag är intresserad av det organiska materialets reaktivitet i akvatiska system och vad det betyder för den globala kolomsättningen och förvaltningen av såväl terrestra som marina ekosystem.

 

Pia Romare. Foto.

Pia Romare

pia [dot] romare [at] geol [dot] lu [dot] se 
046-222 78 05

Jag har en bakgrund som akvatisk ekolog och har disputerat i limnologi i Lund. Därutöver är jag utbildad vetenskapsjournalist. Jag arbetar framför allt inom forskningsprojektet "South Baltic WebLab" som finansieras av Södra Östersjöprogrammet (EU). Projektets målsättning är att utbilda och intressera skolelever för marina vetenskaper. Inom projektet arbetar jag bland annat med populärvetenskapligt skrivande om Östersjöns utveckling och miljö i ett långtids- och korttidsperspektiv, texter som används tillsammans med interaktiv utbildningsmetodik i webbaserade virtuella laboratorier.

 

Bala Selvam. Foto.

Bala Selvam

bala [dot] selvam [at] nateko [dot] lu [dot] se
046-222 17 31

Jag doktorerar på ämnet ”Terrester export av labilt löst organiskt kol i en föränderlig miljö” genom att studera naturliga gradienter och göra experiment. Min bakgrund är från jordbruks- och miljövetenskap. Jag är intresserad av växthusgasflöden från olika ekosystem som skog, våtmarker och akvatiska system.

 

Ben Smith. Foto.

Ben Smith

ben [dot] smith [at] nateko [dot] lu [dot] se 
046-222 43 54

Professor vid Centrum för Geobiosfärsvetenskap, är ekolog och ekosystemmodellerare med huvudsaklig fokus på marktäckningens dynamik och biokemiska samspel. Han vill förstå hur landskapsförändringar som orsakats av klimat och markanvändning har påverkat kol och näringsämnens utflöden till Östersjön förr i tiden och intresserad av vilken betydelse pågående och framtida förändringar har för förvaltningen av Östersjön.

 

Johanna Stadmark. Foto.

Johanna Stadmark

johanna [dot] stadmark [at] geol [dot] lu [dot] se 
046-222 46 17

Jag är akvatisk ekolog med inriktning mot biogeokemi. Framför allt är jag intresserad av att undersöka vilka effekter som olika åtgärder för att minska övergödningen i sjöar och i Östersjön kan ha. Jag har studerat såväl positiva som negativa effekter av våtmarker och musselodlingar. I den här starka forskningsmiljön är jag också projektassistent, vilket bland annat innefattar arbete med vetenskapskommunikation.

 

Raquel Vaquer Sunyer. Foto.

Raquel Vaquer Sunyer

raquel [dot] vaquer-sunyer [at] geol [dot] lu [dot] se

Jag är en marin forskare från Mallorca som just nu har en Marie Curie post doc på Geologiska institutionen. Mitt huvudsakliga forskningsfokus rör hur klimatförändringar påverkar marin biodiversitet och ekosytemfunktion. Under min post doc kommer jag att undersöka vilken roll löst organiskt kväve har på utvecklingen och graden av övergödningsdriven syrebrist och hur det påverkas vid en framtida temperaturhöjning. Projektet syftar också till att kunna ge information till allmänhet och beslutsfattare kring hur klimatförändring och utveckling av kustzonen påverkar ekosystemet.

 

Giuliana Zanchi. Foto.

Giuliana Zanchi

Giuliana [dot] zanchi [at] nateko [dot] lu [dot] se 
046-222 86 94

Jag är doktorand och jobbar med att utveckla en skogsmodell som verkar på avrinningsområdesnivå. Modellens syfte är att bättre förstå vilken påverkan olika faktorer, som skogsbruksmetod, klimatförändring och atmosfärisk deposition, har på våra vatten. Jag studerade skogsvetenskap och har tidigare arbetat på forskningsinstitut runt om i Europa, främst med utvärderingar av hur mycket kol som hålls kvar i skogs- och jordbruksekosystem.