Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ekologisk kompensation

Effekter av ekologisk kompensation på miljö och ekonomi

Ekologisk kompensation används för att mildra effekterna av exploatering på biologisk mångfald och ekosystemtjänster och innebär att värden som går förlorade i ett område kompenseras genom att värden tillförs i ett annat område. Kompensationsåtgärderna består vanligen av att restaurera eller etablera nya värden och därefter av förvaltning av skyddad natur. Ekologisk kompensation är det sista steget i den så kallade mildringshierarkin vilken kräver att exploatörer undviker, minimerar eller återställer skador på biologisk mångfald på plats innan man överväger kompensationsåtgärder.

Om projektet

Projektets övergripande mål är att förstå om och i så fall hur ekologisk kompensation kan bidra till att mål kring biologisk mångfald nås och hur sociala och ekonomiska faktorer spelar in. Projektet har ett tvärvetenskapligt angreppssätt där akademi och praktik utbyter kunskap och erfarenhet för att på så sätt förstå de ekologiska, sociala och ekonomiska effekterna av olika former av ekologisk kompensation.

Studien inleds med en litteraturöversikt som utforskar befintliga former av ekologisk kompensation, både i svenskt och internationellt perspektiv. Därpå följer en fallstudie som granskar genomförda kompensationsprojekt för att på så sätt förstå hur ekologisk kunskap hittills har integrerats i kompensationsprojekt, men också vilka institutionella barriärer och drivkrafter som finns vid genomförandet av ekologisk kompensation.

I en annan del av projektet undersöks hur rekreationsvärden kan värderas och inkluderas i en ekologisk modell för att beräkna den ekologiska kompensationen för specifika platser. Därefter utvecklas en ekonomisk utvärderingsmetod för analys kring eventuella fördelning och välfärdseffekter av ekologisk kompensation. Dessa två modeller kombineras därefter för att för att bedöma den samlade ekonomiska, kulturella och ekologiska effekten av ekologisk kompensation. Den ekologiska kompensationen kommer även att bedömas i jämförelse med andra politiska instrument, till exempel regler och avgifter.

Ekologisk kompensation

 

Naturstig. Foto.

Effekter av ekologisk kompensation på miljö och ekonomi är ett treårigt projekt som startade i januari 2018 och finansieras av Naturvårdsverket.

Medverkande forskare

Ekologisk kompensation involverar forskare från Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds universitet och AgriFood Economics Centre vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Lunds universitet.

Projektet koordineras av Jonas Nordström (AgriFood) och övriga involverade forskare är: