Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

BioInsure

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster som försäkring mot risker av framtida vädervariationer (2018-2020)

Sommartorkan 2018 ledde till stor förlust för svenskt jordbruk. Den belyste behovet av att anpassa jordbruket till de negativa effekterna av extrema väderhändelser, eftersom de markant minskar avkastningen och vinsten.

Klimatförändringar har ansetts öka potentialen för svenskt jordbruk, genom till exempel längre växtsäsong, nya grödor och högre avkastning. Riskerna i samband med lantbruket ökar dock om vädret (till exempel daglig nederbörd och temperaturer) blir mer varierande, eftersom det medför till exempel tätare perioder med torka eller väta, samt att extremväder kan bli mer frekventa och/eller intensiva. 

Ett sätt att anpassa jordbruket till klimatförändringar är bevarande av organiskt kol i marken genom gynnsam markbearbetning. Detta kan inte bara öka åkermarkens motståndskraft mot extrema väderförhållanden utan också mildra klimatförändringen genom att öka lagring av kol i marken.

Vy över jordbrukslandskap och hus. Foto.

Varför är det bra med kol i marken?

Mer kol i marken betyder inte bara mindre i atmosfären, men mängden kol är också en indikator på jordhälsan. Jord med god kolhalt har mer biologisk mångfald och tenderar därför att ha bättre vattenhållningsförmåga, är näringsrikare och mindre benägen att erodera. På detta sätt kan kolinnehållet i marken ses som en del av gårdens naturliga kapital. Och precis som andra typer av kapital måste det naturliga kapitalet förvaltas och upprätthållas så att dess värde inte minskar.

BioInsure - forskningsprojekt om markens försäkringsvärde

En god jordhälsa med bra kolhalt kan bidra till att jordbruket är bättre anpassat till förändringar i klimatet som torka eller för mycket regn på kort tid. Med hjälp av observationer av skördar samt variationer i medeltemperatur och nederbörd sedan 1950 talet, kan vi uppskatta hur framtida extremt väder påverkar våra grödor. En god jordhälsa påverkar markens motstånd mot extremt väder, minskar risker med skördebortfall samt reducerar optimal gödselgiva. Detta påverkar lantbrukarens långsiktiga ekonomi och höjer det så kallade naturliga försäkringsvärdet på marken.

Verktyget C-bank

Forskningsprojektet VESA, som fokuserar på hur jordbrukets ekosystemtjänster kan värderas, har utvecklat ett webb-baserat verktyg, C-bank, som kan användas av lantbrukare och rådgivare för att värdera ekosystemtjänster (till exempel kollagring) som en del av markens naturliga kapital och genom detta långsiktigt minska behovet av gödning för att optimera skördar. C-bank kommer vidare att utvecklas för att inkludera klimatets påverkan på lantbrukarens ekonomi och visa vilka odlingsmetoder som främjar en god markhälsa.

På sidan om forskningsprojektet VESA  kan man läsa mer om det webb-baserade verktyget C-bank och hur man kan öka mullhalten och därmed även kolinnehållet i sin åkermark, samt värdera ekosystemtjänster.

Forskningsprojektet VESA

Torr jord i veteåker. Foto.

Finansiär

BioInsure är finansierat av forskningsmiljön BECC.
BECC - becc.lu.se