Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nationellt symposium i Norrköping sätter fokus på klimatforskning

Logotyp.
Klimatförändringens konsekvenser för Sverige står i fokus för symposiet.

Vad är det som händer med klimatet och vilken roll spelar klimatforskningen i samhället? Tillsammans arrangerar de strategiska forskningsområdena BECC och MERGE, Bolincentret för klimatforskning och SMHI ett klimatsymposium i Norrköping den 16-18 maj 2022: Swedish Climate Symposium.

Konferensen innebär att Sveriges största aktörer inom klimatforskning för första gången samlas till ett större symposium.

– Genom att samla Sveriges klimatforskare på det här sättet visar vi upp vår bredd och excellens, men hoppas samtidigt att skapa nya kontakter och idéer som stärker svensk klimatforskning ännu mer de kommande åren, säger Paul Miller, koordinator för MERGE vid Lunds Universitet.

– Det är en självklarhet att bidra som medarrangör eftersom kopplingen mellan biologisk mångfald och åtgärder för att anpassa oss till ett förändrat klimat eller minska klimatpåverkan är helt avgörande för att klara hållbarhetsmålen, säger Henrik Smith vid Lunds universitet, koordinator för BECC.

Klimatförändringens konsekvenser för Sverige

Swedish Climate Symposium tar avstamp i slutsatserna från FN:s klimatpanel IPCC:s sjätte kunskapsutvärdering (AR6). På konferensen presenteras den forskning som ligger till grund för IPCC:s rapporter. Symposiet har ett särskilt fokus på klimatförändringens konsekvenser för Sverige.

Forskarna på plats representerar svensk världsledande expertis inom olika klimatvetenskapliga områden – kunskaperna spänner från den naturvetenskapliga grunden till effekterna av klimatförändringen, vilka anpassningar som behöver göras för att hantera den och hur den kan begränsas.

Syftet med konferensen är att erbjuda forskare i Sverige en ny möjlighet att tillsammans dela sina bidrag till klimatforskningen och reflektera över dessa, samt att gemensamt kunna identifiera kunskapsluckor och möjligheter till förstärkt samarbete för att ytterligare öka förståelsen av klimatförändringen, dess påverkan på samhället och hur den kan bromsas. En annan aspekt som lyfts är betydelsen av vetenskapligt underlag för policybeslut som rör minskad klimatpåverkan, och klimatanpassningsåtgärder för att begränsa klimateffekter.

Tredje dag med utbyte mellan forskare och allmänhet

Tredje dagen har som moto "Connecting science and people" med sessioner där media, politiker, forskare och samhällsaktörer interagerar med varandra, med tonvikt på klimatet i en svensk kontext. Aktiviteter är bland annat seminarier och panelsamtal som man kan delta i på plats eller online, och en gratis webbkurs ”Kunskap om klimatet”. Kursen riktar sig till journalister, lärare och andra som behöver en grund för att kunna förklara klimatförändringen för andra. Över 200 personer hade anmält sig till kursen i början av maj.

Symposiet har väckt stort intresse både inom den svenska forskarvärlden och hos allmänheten. Totalt har över 600 personer anmält sig till hela eller delar av konferensen.

Mer information om symposiet och anmälan finns på symposiets webbplats https://swedishclimatesymposium.com/

 

​​​​​​​BECC – Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate

BECC är en tvärvetenskaplig strategisk forskningsmiljö med över 220 forskare från Lunds och Göteborgs universitet, med syfte att bättre förstå hur markanvändning och klimatförändringar inverkar på biologisk mångfald och ekosystemtjänster på lokal, regional, nationell och global nivå. BECC koordineras av Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds universitet.

www.becc.lu.se

MERGE – ModElling the Regional and Global Earth System

MERGE är ett strategiskt forskningsområde med över 150 forskare som bedriver forskning inom klimatmodellering på regional och global nivå. MERGE koordineras av Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds universitet. Partners är Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Chalmers, KTH och SMHI (Rossby Centre).

www.merge.lu.se

Bolincentret för klimatforskning

Bolincentret för klimatforskning är ett multidisciplinärt konsortium med över 400 forskare i Sverige som utför forskning och utbildning om jordens klimat. Centret bildades 2006 av Stockholms universitet. 2010 anslöts Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och SMHI.

www.bolins.su.se

 

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SMHIs forskning och utveckling skapar samhällsnytta i Sverige och internationellt genom vetenskapligt förankrad kunskap om väder, vatten och klimat. På SMHI finns en av Sveriges största forskargrupper som fokuserar på forskning om ett förändrat klimat och hur det påverkar naturmiljö och samhälle. SMHIs forskare utvecklar modeller, beräknar förändringar och skapar vetenskapligt underbyggd kunskap om hur klimatet förändras och vilka effekter det för med sig. På SMHI finns också Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning som samlar olika aktörer i arbetet med att rusta samhället för ett klimat i förändring.

www.smhi.se