Gröna tak ger mer attraktiva arbetsplatser

Tak med trädgård och gångar att promenera på. Foto.
Exempel på grönt tak från Wiegmann Clinic, Tyskland

God tillgång till natur och grönska har visat sig ge mindre stressade medarbetare, men hur ska det gå till i städer som blir mer och mer kompakta? Ett examensarbete från Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet har undersökt hur medarbetare hos spelutvecklaren Massive Entertainment upplever stress och hur gröna tak kan användas för att både minska stressen och öka kreativiteten.

En majoritet av respondenterna i undersökningen anger att deras arbete är stressande, de anger också att de besöker urbana naturområden i syfte att stressa ned. Företaget ska flytta sitt kontor och har köpt ett helt kvarter i närheten av Möllevångstorget i Malmö, ett område som har väldigt få grönytor. Nyetableringen ger möjlighet att skapa natur och grönska där det inte finns dag, exempelvis på det stora taket, på innergården eller inne i byggnaderna. Examensarbetet har undersökt både de anställdas inställning till stress och arbetsmiljö, samt potentiella fördelar med att föra in grönska i kvarteret.

– Det finns många vinster med mer grönska som måste vägas mot investeringskostnaderna, säger Andreas Johansson, masterstudent i miljövetenskap och författaren bakom studien. Minskad stress, färre sjukskrivningar, ökad kreativitet och minskat buller från trafiken är tydliga vinster för företaget och de anställda. Samhällsvinster kan vara förbättrad luftkvalité, minskat tryck på vattenledningar när grönska på taken binder dagvatten och ökad biologisk mångfald i staden.

Massive Entertainments vd David Polfeld uppger att de anställdas välbefinnande är högsta prioritet för företaget:

– Vi ser fram emot att flytta till nya lokaler inom en snar framtid och fortsätta arbeta med initiativ för att säkerställa en bra balans mellan arbete och fritid. Redan nu har varje anställd hos Massive flera hälsofrämjande förmåner. 

Andreas Johansson ser stor potential med att företag bidrar till en grönare stad. Bra arbetsmiljö är en viktig investering och med satsningar på ökad grönska i närmiljö kan det dessutom gynna staden runt omkring. Han har en tydlig vision för ett hållbart Malmö:

Tänk om Bergsgatan skulle ha en grön takhorisont och stadstrafikens buller dämpas av fågelkvitter!