Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lunds klimatpolitik utvärderas av forskare

I en ny rapport från Lunds klimatpolitiska råd utvärderas klimatpolitiken i Lund. Forskarna har i år fokuserat på transportsystemet. Trots höga ambitioner och flertalet insatser för att minska utsläppen behöver det lokala klimatarbetet accelereras för att nå de utsatta målen.
Philip Sandberg och Lena Neij. Foto.
Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande tar emot rapporten från professor Lena Neij, Lunds universitet. Foto: Therese Ek.

Rapporten som överlämnades till kommunstyrelsen den 1 april är den andra sedan rådet bildades 2018. Rådet, som består av åtta forskare från Lunds Universitet och SLU Alnarp, meddelar att Lund har minskat sina utsläpp, men att många svåra hinder kvarstår. 

– Lunds kommun har lyckats minska utsläppen i de områden där man har direkt rådighet, som i fjärrvärmen och den egna verksamheten. Men i transportsektorn ser vi inte en tillräckligt snabb minskning. Även i Lund som ligger i framkant måste takten öka för att nå de uppsatta målen, säger Roger Hildingsson, vice ordförande för Lunds kommuns klimatpolitiska råd.

Transporter står för största utsläppen

Transportutsläppen är idag den enskilt största utsläppskällan sedan el- och värmeproduktionen till stor dels gjorts fossilfri. Mellan 1990 och 2017 minskade transporternas utsläpp i Lund med tio procent, något som måste accelereras om kommunen ska nå sitt mål om åttio procent minskade utsläpp till år 2030. 

– Om vi ser till biltrafiken så har personbilstrafiken minskat, dock inte alls så snabbt som behövs. Vi ser däremot att lastbilstrafiken ökar markant, vilket troligen beror på ökad konsumtion och nya köpmönster. 

Rådet rekommenderar i rapporten att Lunds kommun utvecklar planeringen för ett transporteffektivt samhälle och stärker satsningarna på kollektivtrafik, cykel och gång kraftfullt, samtidigt som framkomligheten med bil begränsas. I rapporten ifrågasätts även beslutet att bygga en ny av- och påfart till E22 vid Ideon. 

– Vi ställer oss frågande till om beslutet om E22-avfarten togs för tidigt. I linje med metodik från Trafikverket genomfördes först andra insatser som cykelvägar och en ”superhöger” vid Norra Ringen. Spårvägen bör även avlasta trafiken. Man borde ha utvärderat och inväntat resultaten av dessa insatser, särskilt som forskningen gång på gång visat att åtgärder som ökar tillgängligheten med bil leder till ökade trafikmängder. 

Cykling har minskat

En annan insikt, som kan verka förvånande för lundabor, är att cyklingen i Lund minskat sedan 2010. 

– Lunds kommun har lagt stora resurser på infrastruktur för kollektivtrafik och cykling men ändå minskar cyklandet. För att vända trenden behövs åtgärder som både gör cyklandet mer tilltalande, ökar framkomligheten och skapar attraktivare cykelmiljöer, och som gör bilfärder mindre attraktivt i tätort, till exempel genom höjda p-avgifter eller trängselskatter. 

Rapporten lämnades över till kommunstyrelsen av av professor Lena Neij, ordförande i rådet, i samband med dess sammanträde på onsdagen den första april. Philip Sandberg (L) är kommunstyrelsens ordförande:

– För oss är rapporten ett värdefullt underlag för att prioritera rätt i vårt klimatarbete och nå önskvärda resultat. Dessutom är samarbetet med Lunds universitet och SLU Alnarp värdefullt då vi behöver arbeta ihop med olika samhällsaktörer om vi ska klara våra klimatmål.


Rapporten kan laddas ner från Lunds kommuns webbplats (PDF, 1,5 MB, ny flik)

Ledamöter i Lunds kommuns klimatpolitiska råd

Ordförande Lena Neij, professor vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om styrmedel och strategier för ett mer hållbart energisystem och en hållbar stadsutveckling.

Vice ordförande Roger Hildingsson, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Hans forskning handlar om samhällsstyrningens roll i miljöpolitiken och för klimatomställningen.

Fredrik N G Andersson, docent, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet. Hans forskning innefattar att studera effekterna av en övergång till en koldioxidfri ekonomi.

Lena Hiselius, universitetslektor, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds universitet. Hon forskar om hållbara transporter, bland annat om hur människors transportbeteende påverkas av ny teknik och om effekter av politiska målsättningar.

Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. Hennes forskningsområde fokuserar på strukturer och strategier för att främja hållbar utveckling i ett klimatförändringsperspektiv

Anna Peterson, AgrDr/Universitetsadjunkt, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges Lantbruksuniversitet. Anna forskar och undervisar inom hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

Markku Rummukainen, professor, Centrum för miljö- och klimatforskning, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap. Markku sitter i det nationella klimatpolitiska rådet och hans forskning har fokus på klimatmodellering.

Catharina Sternudd, universitetslektor, Institutionen för arkitektur och bebyggd miljö, Lunds universitet. Hennes forskning handlar bland annat om klimatanpassning mot översvämning och gångtrafik i stadsmiljöer.

Senaste nyheter

2020-05-27

Drastiskt förändrad flora i Skåne

Drastiskt förändrad flora i Skåne
2020-05-27

Så fattar politiker beslut under coronakrisen

Så fattar politiker beslut under coronakrisen
2020-05-26

Internationell jämförelse av virusrädsla och syn på myndigheters åtgärder

Internationell jämförelse av virusrädsla och syn på myndigheters åtgärder
2020-04-23

Upptäck naturen – runt husknuten! Tio växter att spana efter eller smaka på

Upptäck naturen – runt husknuten! Tio växter att spana efter eller smaka på
2020-04-07

Partiklar gäckar klimatforskare

Partiklar gäckar klimatforskare

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen