Anna Persson. Foto.

Anna Persson

Forskare

Anna Persson. Foto.

Biologisk mångfald i urbana miljöer : förutsättningar, fördelar och förvaltning

Författare

  • Anna S. Persson
  • Henrik G. Smith

Summary, in Swedish

Den ökande urbaniseringen leder till att städer breder ut sig över om-givande landskap, med förlust av jordbruksmark och naturmiljöer som följd. Ambitionen att städer inte skall breda ut sig leder istället till att kvarvarande naturliga, obebyggda och övergivna miljöer inom städer får stryka på foten till förmån för förtätad bebyggelse och infrastruktur. Urbaniseringen går på så sätt ut över biologisk mångfald, vilket hotar både skyddsvärda arter och de ekosystemtjänster som gynnar människors välbefinnande. Att bevara, skapa och sköta naturmiljöer i städer kan vara ett effektivt sätt att förvalta både urban biologisk mångfald och eko-systemtjänster.

Biologisk mångfald bör ses som något föränderligt som påverkas av såväl den lokala miljöns kvalitet som av ekologiska processer på större skalor i tid och rum. Att gynna biologisk mångfald handlar därför om att bevara och sköta befintliga värdefulla miljöer, samt om att skapa ett varierande nätverk av dessa miljöer med t.ex. parker, industritomter och infrastruktur.

Rapporten beskriver hur väl underbyggda landskapsekologiska teorier om fragmentering och konnektivitet kan användas för att bättre införliva frågor om urban biologisk mångfald i en långsiktig stadsplanering och visar genom exempel på åtgärder hur detta kan genomföras i praktiken.

Avdelning/ar

  • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
  • BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
  • Biodiversitet

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

CEC Syntes

Issue

2

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Lund University

Ämne

  • Ecology
  • Environmental Sciences

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-981577-2-7