The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Markku Rummukainen. Photo.

Markku Rummukainen

Professor

Markku Rummukainen. Photo.

Världen förändras

Author

 • Marianne Hall
 • Markku Rummukainen

Editor

 • Marianne Hall
 • Emma Lund
 • Markku Rummukainen

Summary, in Swedish

Klimatförändringarna gör världen successivt varmare, förändrar nederbördsmönster, höjer havsytenivån, med mera. Klimatet har redan förändrats och i alla fall en viss fortsatt förändring är oundviklig på grund av tidigare och pågående växthusgasutsläpp.Hur stora klimatförändringarna blir på sikt beror i första hand på beslut om och åtgärder för att minska vår klimatpåverkan, det vill säga utsläppen från framför allt fossila bränslen och ohållbar markanvändning.Att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader är en utmaning, men möjligt, och sammanfaller med en utveckling mot en mer hållbar värld. Fortsätter i stället dagens trender, kan jorden blir omkring fyra grader varmare under 2000-talet.Alla regioner och sektorer påverkas av klimatförändringarnas effekter, men på olika sätt. Risker förknippade med detta kan minskas genom anpassning.Skåne, liksom andra regioner, både påverkar klimatet och påverkas av klimatförändringarna. Regionen påverkas av omvärldens val i klimatfrågan, men Skåne väljer själv sin väg och ambitionsnivå.

Department/s

 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • MERGE: ModElling the Regional and Global Earth system
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publishing year

2015

Language

Swedish

Pages

13-20

Publication/Series

Klimatsäkrat Skåne

Document type

Report chapter

Publisher

Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Topic

 • Earth and Related Environmental Sciences

Keywords

 • utsläppsscenarier
 • klimatförändringar
 • växthusgaser
 • klimatanpassning
 • Skåne
 • klimat

Status

Published

Report number

2

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-981577-4-1