The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Markku Rummukainen. Photo.

Markku Rummukainen

Professor

Markku Rummukainen. Photo.

Framtidsscenarier

Author

 • Marianne Hall
 • Åsa Knaggård
 • Markku Rummukainen
 • Håkan Pihl
 • Jessica Wadin

Editor

 • Marianne Hall
 • Emma Lund
 • Markku Rummukainen

Summary, in Swedish

I detta kapitel skisseras fyra möjliga framtider. Oavsett scenario krävs i Skåne både utsläppsminskningsåtgärder och anpassningsåtgärder. I närtid skiljer sig inte behovet av anpassnings- åtgärder åt mellan de olika scenarierna.

Kostnaden för klimatsäkring kan skilja sig åt, till exempel beroende på hur väl integrerade utsläppsminskningsåtgärderna är med andra beslut och utveckling, och hur väl man lyckas finna och arbeta med positiva synergier. Detta kan även ge återverkningar på samhällets möjligheter till klimatanpassning.

Vägen mot en tvågradersvärld kännetecknas i Skåne av ett utsläppsminskningsarbete som är väl integrerat med fysisk planering och infrastruktursatsningar, som sker i vertikal och horisontell samverkan, och som stärks av investering i teknikutveckling och innovationer drivna
av eller i samverkan med näringslivet, samt av en normförskjutning hos individer mot ökat engagemang för ett klimatsäkrat samhälle.

Även i en fyragradersvärld strävar Skåne mot att uppnå sina klimatmål, men arbetet försvåras och fördyras av bristande internationell samordning och regelverk, och risken för koldioxidläckage är stor. Stora krav ställs på inhemsk teknikutveckling, och på individers engagemang.

I en fyragradersvärld är behovet av klimatanpassning mycket stort. Effekter märks på bland annat infrastruktur och ekosystem i Skåne, och effekter ute i världen ger ökande klyftor mellan grupper och regioner, bland annat på grund av återverkningar på livsmedelssäkerheten. Stora kostnader för klimatanpassning riskerar även inom Skåne att skapa ökad ojämlikhet mellan resurssvaga och resursstarka kommuner, företag och individer.

Department/s

 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • Department of Political Science
 • Department of Business Administration
 • Institute of Economic Research
 • MERGE: ModElling the Regional and Global Earth system
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publishing year

2015

Language

Swedish

Pages

221-228

Publication/Series

Klimatsäkrat Skåne

Document type

Report chapter

Publisher

Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Topic

 • Political Science
 • Earth and Related Environmental Sciences

Keywords

 • scenario
 • klimatförändringar
 • klimat
 • klimatanpassning
 • Skåne
 • styrning
 • samverkan

Status

Published

Report number

2

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-981577-41