The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Henrik Smith

Professor

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Hållbar förvaltning av naturkapital

Author

 • Henrik Smith
 • Marianne Hall
 • Juliana Dänhardt

Editor

 • Marianne Hall
 • Emma Lund
 • Markku Rummukainen

Summary, in Swedish

Klimatförändringarna gör att de skånska landekosystemen står inför stora förändringar, på grund av direkta klimateffekter samt som en följd av förändringar i skötsel och markanvändning som ett resultat av samhällets klimatanpassnings- och utsläppsminskningsåtgärder.



Förlust av biologisk mångfald riskerar att öka ekosystemens sårbarhet gentemot klimatförändringarnas effekter.



Förebyggande arbete för att stärka ekosystemens resiliens förbättrar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar produktion inom jord- och skogsbruk, för andra ekosystemtjänster, samt för att rädda och skydda specifika arter.



Både rums- och tidsskalor är viktiga att beakta vid förvaltning av ekosystem och ekosystemtjänster. Detta kan eftersträvas genom samverkan mellan markägare, olika former av samhälleliga styrmedel samt genom att tillämpa ett landskapsperspektiv vid implementering av åtgärder.

Department/s

 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publishing year

2015

Language

Swedish

Pages

73-79

Publication/Series

Klimatsäkrat Skåne

Document type

Report chapter

Publisher

Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Topic

 • Earth and Related Environmental Sciences

Keywords

 • ekosystemtjänster
 • klimatförändring
 • klimatanpassning
 • Skåne
 • klimat

Status

Published

Report number

2

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-981577-4-1